nuol.edu.laຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກຊີເກມ

ທີ່ຕັ້ງ ອານຄານ B ຫ້ອງB1-105, ມຊ, (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ)
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທ່ານ ຮສ. ບຸນຄົງ ຄໍາຄຸດລາວົງ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 740 908

ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກບ້ານຊີເກມ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກບ້ານຊີເກມເປັນຫ້ອງການໜຶ່ງໃນກົງຈັກບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີໃນການຄຸ້ມຄ້ອງແລະນໍາໃຊ້ຫໍພັກບ້ານຊີເກມ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ການຕອບສະໜ້ອງທີ່ພັກອາໃສຂອງນັກສຶກສາທັງສາມາດບໍລິຫານດ້ວຍທຶນຮອນທີ່ມາໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງຫໍພັກ.

ບັນດາພະແນກຢູ່ໃນຫໍພັກບ້ານຊີເກມ

  1. ພະແນກບໍລິຫານ-ສັງລວມ
  2. ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຄຫະສະຖານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງລະບຽບວິໄນ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
  4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຫໍພັກບ້ານຊີເກມ
  5. ພະແນກກິດຈະກໍາ, ຂ່າວສານ ແລະ ICT
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄຸ້ມຄອງຫໍພັກພັກຊີເກມ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ