nuol.edu.laແຜນພັດທະນາໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍລວມ, ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການພັດທະນາການສຶກສານັ້ນ ມຊ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດແຜນພັດທະນາແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນີ້:

  • ແຜນງານທີ 1: ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງ ມຊ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດສູງ;
  • ແຜນງານທີ 2: ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ;
  • ແຜນງານທີ 3: ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
  • ແຜນງານທີ 4: ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
  • ແຜນງານທີ 5: ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການສຶກສາ;
  • ແຜນງານທີ 6: ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງມີຄຸນນະພາບ.
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ