nuol.edu.laຄະນະ ສຶກສາສາດ

ເວັບໄຊ  http://fed.nuol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ຮສ ດຣ ສາຍສະໝອນ ປຣະສອນໄຊ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856-21 770473

ຄະນະສຶກສາສາດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ (ສາຂາວິຊາຄູ) ເພື່ອ ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ກາ​ນອະນຸລັກ ​ ແລະ​  ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັ​ນດີງາມຂອງ​ຊາດກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາເຜົ່າ  ​ແລະ​ ໃຫ້ກາ​ນ ບໍລິການ​ທາງ ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 7 ພາກ, ແລະ ປະກອບມີ 1 ສູນ ແລະ 3 ໂຮງຮຽນຄື:

1). ພາກວິຊາບໍລິຫານການສຶກສາ.

2). ພາກວິຊາສ້າງຄູທຳມະຊາດ.

3). ພາກວິຊາສ້າງຄູສັງຄົມ.

4). ພາກສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະເທດ.

5). ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ.

6). ພາກວິຊາຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ.

7). ພາກວິຊາສ້າງຄູພະລະສຶກສາ.

8). ສູນພັດທະນາຄູ.

9). ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ.

10). ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສາທິດ.

11). ໂຮງຮຽນອະນຸບານ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ສຶກສາສາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ