nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ວັດແທກປະລິມານຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ຈາກລົມຫາຍໃຈຂອງຄົນດ້ວຍຫຼັກການສະເປັກໂຕຼສະໂກປີການດູດກືນໂດຍໃຊ້ DFB ເລເຊີ

ຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ແມ່ນທາດອາຍຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍກົງ ເຊິ່ງເປັນສາຍເຫດສ່ວນໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ. CO2 ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກການໃຊ້ພະລັງງານດ້ວຍການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ, ຈາກການເຜົາໄໝ້ໄມ້, ເຜົາໄໝ້ນ້ຳມັນ, ເຜົາໄໝ້ຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ CO2 ຍັງຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກການຫາຍໃຈຂອງຄົນເຮົາ, ແຕ່ມີປະລິມານທີ່ໜ້ອຍເມື່ອທຽບກັບການເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງອື່ນໆ. ການວັດແທກປະລິມານຂອງທາດ ອາຍ CO2 ຈາກລົມຫາຍໃຈຂອງຄົນເຮົາດ້ວຍວິທີການວັດແທກທາງສະເປັກຕຼໍານັ້ນແມ່ນວັດແທກໄດ້ຍາກ ເນື່ອງຈາກວ່າປະລິມານຂອງອາຍດັ່ງກ່າວທີ່ອອກຈາກລົມຫາຍໃຈຂອງຄົນເຮົາມີປະລິມານ ພຽງແຕ່ 3-4% ເມື່ອປຽບທຽບກັບປະລິມານຂອງທາດອາຍ CO2 ສົດ (100%). ວິທີການຂອງການວັດແທກທາງສະເປັກຕຼໍາ ໂດຍການໃຊ້ຫຼັກການດູດກືນແສງ ຫຼື (Wavelength Modulation Absorption Spectroscopy, WMAS) ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແສງເລເຊີ ແມ່ນເທັກນິກໜຶ່ງຂອງການວັດແທກປະລິມານຂອງທາດອາຍທີ່ເປັນອາຕອມຄູ່ ຫຼື ທາດອາຍທີ່ມີເຟຼສ, ວິທີດັ່ງກ່າວ ສາມາດວັດແທກອັດຕາການດູດກືນໄດ້ເຖິງ 10-6 ເທົ່າຂອງຄ່າສູງສຸດເສັ້ນສະເປັກຕຼໍາ ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການອື່ນເຊັ່ນ Direct Absorption Spectroscopy ທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ພຽງ 10-3 ເທົ່າຄ່າສູງສຸດຂອງເສັ້ນສະເປັກຕຼໍາເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງວິທີດັ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ອາດສາມາດເຫັນສັນຍານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ເລີຍ. ຜົນຂອງການທົດລອງໄດ້ຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ (SD) ເທົ່າກັບ 0.07021 ແລະ ຄ່າຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ (Residual) ລະຫວ່າງຂໍ້ມູນການທົດລອງກັບທິດສະດີເທົ່າ 0.0325. ແສງເລເຊີທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດສະເປັກຕຼໍາມີຂະໜາດຂະໜາດຄື້ນ 1.572μm ຫຼື 6361.32 cm-1, ເສັ້ນສະເປັກຕຼໍາການດູດກືນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມດັນ ຂອງທາດອາຍ ແລະ ມີຄ່າສູງສຸດໃນຂະໜາດຂອງຄວາມດັນ ~100 Torr.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ວັດແທກປະລິມານຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ຈາກລົມຫາຍໃຈຂອງຄົນດ້ວຍຫຼັກການສະເປັກໂຕຼສະໂກປີການດູດກືນໂດຍໃຊ້ DFB ເລເຊີ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ