nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ມາດຕະການທາງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກນ້ຳເປື້ອນຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ສຶກສາກໍລະນີ ໂຮງງານເກືອໂປຕັດ ຢູ່ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ໜອງບົກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່: ສຶກສາຂະບວນທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນການອະນຸມັດສ້າງໂຮງງານເກືອໂປຕັດ, ສຶກສາ ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານເກືອໂປຕັດ ຢູ່ເມືອງທ່າແຂກ ແລະໜອງບົກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະວິເຄາະມາດຕະການທາງກົດໝາຍໃນການແກ້ໄຂແລະປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກນ້ຳເປື້ອນ ຂອງໂຮງງານ. ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບົດບັນທຶກການແກ້ໄຂບັນຫາ ນ້ຳເປື້ອນຈາກໂຮງງານເກືອໂປຕັດ, ການຕອບແບບສອບຖາມຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍ ນໍ້າເປື້ອນຂອງໂຮງງານຈໍານວນ 8 ບ້ານ ແລະ ຈາກການສຳພາດ ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນ ບ້ານລໍາມະລາດ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ,ພະນັກງານພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ແຂວງ ແລະພະນັກງານຫ້ອງການຂອງເມືອງຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການອະນຸຍາດຫລືການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄດ້ໃຊ້ການປຽບທຽບລະຫວ່າງສອງໂຮງງານ ໂດຍເບິ່ງດ້ານຂະບວນການທາງດ້ານ ກົດໝາຍໃນການສ້າງໂຮງງານ, ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະການແກ້ໄຂຕົວຈິງດ້ວຍການຈັດເປັນໝວດຄຳເຫັນ. ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ:

- ໜຶ່ງໃນສອງໂຮງງານເກືອໂປຕັດ ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຜົນກະທົບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESIA) ກ່ອນຈຶ່ງດໍາເນີນການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ແລະອີກໜຶ່ງໂຮງງານໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງຜະລິດແກ່ຍາວເຖິງ 5 ປີ ໂດຍບໍ່ມີ ESIA ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ.

- ສຳລັບໂຮງງານເກືອໂປຕັດທີ່ຜ່ານ ESIA ກ່ອນສ້າງໂຮງງານ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດໃກ້ຄຽງໂຮງງານ ໄດ້ມີບາງຂໍ້ສະເໜີລະບົບນ້ຳເປື້ອນຈາກທີ່ພັກຂອງພະນັກງານໂຮງງານ ແລະການຮັບເອົາແຮງງານທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າເຮັດວຽກ. ສຳລັບໂຮງງານທີ່ທຳການທົດລອງຜະ ລິດໂດຍ ບໍ່ມີ ESIA ແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບເຊັ່ນ: 76 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມບອກວ່າ ນາຂອງຕົນຖືກເສັຍຫາຍ ຍ້ອນນໍ້າເກືອໂປຕັດທີ່ຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາໄຫຼເຂົ້ານາເຮັດໃຫ້ປູກເຂົ້າບໍ່ໄດ້, 89 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍັງບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກັບການ ຊົດເຊີຍ ແລະການປັບປຸງຟຶ້ນຟູສິ່ງທີ່ເສັຍຫາຍ, 94 ສ່ວນຮ້ອຍເຫັນວ່າ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຫລຸດລົງ.

- ມາດຕະການທາງກົດໝາຍ ທີ່ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂທາງບໍລິຫານ ແລະບໍ່ໄດ້ ຖືກນຳໄປສູ່ຂະບວນການຂອງສານ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ມາດຕະການທາງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກນ້ຳເປື້ອນຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ສຶກສາກໍລະນີ ໂຮງງານເກືອໂປຕັດ ຢູ່ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ໜອງບົກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ