nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ: ບໍລິຫານການປ່ຽນແປງໃນ ສະຖາບັນ ການສຶກ ສາຊັ້ນສູງຂອງລາວ

ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນບົດຄົ້ນຄວ້າແບບຄຸນນະພາບ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການສຶກສາທັດສະນະຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບສູງ ແລະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງຕໍ່ກັບພາລະບົດບາດ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງໃນການບໍລິຫານການປ່ຽນ ແປງ, ທັດສະນະຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ແລະທັດສະນະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ ຕໍ່ກັບການບໍລິຫານການປ່ຽນ ແປງ ທີ່ມີຜົນສຳເລັດ, ແລະຄວາມທ້າທາຍທີ່ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງພົບ ເມື່ອບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນ ການສຶກສາປະກອບມີການສຳພາດແບບລົງເລິກກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຈຳນວນ 05 ທ່ານ ແລະແບບສອບຖາມ ປາຍເປີດ ກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງຈຳນວນ 40 ທ່ານ.

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ພົບວ່າຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງມີພາລະບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ໃນການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງປະ ກອບມີ (1) ເປັນເຈົ້າການໃນນຳພາການປ່ຽນແປງ, (2) ເປັນຜູ້ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງ ເພື່ອປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂັ້ນພາກວິຊາ, (3) ເປັນເສນາທິການ ຫລືຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ. ຜົນຂອງການສຶກສາ ຄັ້ງນີ້ຍັງພົບວ່າ ການວາງວິໄສທັດທີ່ຊັດເຈນ, ການວາງແຜນ, ການນຳພາ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນເປັນປະຈຳ ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານການປ່ຽນ ແປງທີ່ສຳເລັດຜົນ. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການ ປ່ຽນແປງແລະທັກສະການສື່ສານທີ່ດີກໍຍັງພົບວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ ທີ່ສຳເລັດຜົນເຊັ່ນດຽວກັນ. ຜົນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ຍັງພົບວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງຢູ່ໃນສະ ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງລາວແຫ່ງໜຶ່ງພົບກັບຄວາມ ທ້າທາຍເຊິ່ງປະກອບມີ (1) ການທີ່ຈະປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ດີ ເພື່ອຜັນຂະຍາຍແນວທາງຍຸດທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍແຜນການຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ດີເພື່ອປະຕິບັດ ຕົວຈິງ, ແລະ (2) ການປ່ຽນແປງວັດທະນະທຳ. ຜົນຂອງການຄົ້ນ ຄວ້າຍັງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ສະຖາບັນ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງຜູ້ບໍ ລິ ຫານລະດັບກາງໃນການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງພຽງພໍແກ່ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນດ້ານ ຮູບແບບການນຳພາ ແລະບໍລິຫານ ການປ່ຽນແປງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ: ບໍລິຫານການປ່ຽນແປງໃນ ສະຖາບັນ ການສຶກ ສາຊັ້ນສູງຂອງລາວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ