nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ທັດສະນະຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງນັກກົດຫມາຍຕໍ່ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄະດີແພ່ງ

ນັບແຕ່ປີ 1989 ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດປະຕູໃຫ້ມີການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ສະພາບສັງຄົມ-ເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ພ້ອມດຽວກັນ ກໍມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຫລາຍຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ປະຊາກອນຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າຕົວເມືອງ, ຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອມາບໍລິໂພກມີຫລາຍຂຶ້ນ, ທີ່ດິນມີລາຄາແພງ, ເຮັດທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ການເອົາລັດເອົາປຽບກັນໃນສັງຄົມໄດ້ປາກົດຕົວຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນສິນທໍາຂອງຄົນຖືກບັ່ນທອນລົງ. ບັນຫານີ້ລັດກໍມີແນວທາງສະກັດກັ້ນສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ເຫລົ່ານັ້ນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເຫັນວ່າ ບັນຫາທີ່ກ່າວມາຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມໆ ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ຊຶ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນສະ ທ້ອນຕໍ່ກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງລັດ.

ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ ນຳໃຊ້ວິທີສຶກສາແບບປະລິມານ ດ້ວຍການສຳຫລວດ ເກັບຂໍ້ມູນດ້ວຍແບບສອບຖາມ ທີ່ຈັດລະດັບຄຳຕອບຫ້າລະດັບ ເລີ່ມແຕ່ຫນ້ອຍຫາຫລາຍທີສຸດ. ປະຊາກອນຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມແມ່ນຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ຢູ່ສານປະຊາຊົນເຂດ, ແຂວງ ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະແຂວງຈຳປາສັກ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ ທະນາຍຄວາມ ແລະນັກວິຊາການກົດຫມາຍ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ວຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກມສຳເລັດຮູບ SPSS Version 11.5 for window. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄະດີແພ່ງປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເກີດມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຊຶ່ງສະແດງອອກອອກດ້ວຍຄ່າ, ລາຍຮັບຂອງບຸກຄົນໃນສັງຄົມມີການລຸດໂຕນກັນ, ພ້ອມກັນນີ້ການຫັນເອົາທີ່ດິນເປັນທຶນ, ການເຫັນແກ່ຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຊື່ອມສິນທຳຂອງຄົນໃນສັງຄົມຫລຸດລົງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນໃນເມືອງໃຫຍ່, ການຫລີ້ນກິນຟູມເຟືອຍ, ປາກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄະດີແພ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ. ປັດໄຈທາງດ້ານກົດຫມາຍເຫັນວ່າ: ຂໍ້ຂັດແຍ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງປະຊາຊົນດ້ວຍກັນ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫລາຍແມ່ນລະເມີດສັນຍາ, ການກູ້ຢືມທີ່ມີການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ, ການກູ້ຢືມເງິນນອກລະບົບທີ່ມີດອກເບັ້ຍສູງ ຈົນບໍ່ສາ ມາດໃຊ້ຄືນໄດ້, ການຊື້-ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຍາດແຍ່ງມູນມໍລະດົກ, ວິທີ ແລະຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງສານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄະດີແພ່ງເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກຜູ້ລະເມີດບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ບໍ່ຮູ້ທີ່ຢູ່ ແລະຫລົບຫນີ, ການພິຈາລະນາຄະດີຊ້າກວ່າກຳນົດ, ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມການບັນທຶກການໄກ່ເກັ່ຍ, ປະສົບການ, ຄວາມຊຳນານງານຂອງຜູ້ໄກ່ເກັຍ, ນັກວິຊາການກົດຫມາຍ, ຜູ້ພິພາກສາມີຈຳກັດ, ມາດຕະການສະກັດກັ້ນທີ່ບັນຍັດໄວ້ໃນກົດຫມາຍຍັງບໍ່ຖືກປະຕິບັດ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ.

ຈາກການຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຈຶ່ງສະເຫນີຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້: ທີ່ດິນເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນຊຶ່ງຫລາຍຄົນຕ້ອງການເພື່ອມາຄອບຄອງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການແກ້ໄຂທີ່ດິນກໍເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ລັດຕ້ອງວາງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະຄວບຄຸມລາຄາທີ່ດິນ; ປັບປຸງລະບົບເອກະສານທີ່ດິນ ໂດຍຂຽນຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບນຳໃຊ້ທີ່ດິນ; ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕ້ອງສົມຄູ່ກັບການພັດທະນາທາງດ້ານຈິດໃຈ ແນໃສ່ໃນການປັບປັງຄຸນນະພາບທາງດ້ານສິນທໍາຂອງຄົນໃນສັງຄົມ, ຕ້ານແນວຄິດໂລບມາກໂລພາ, ເຫັນແກ່ຕົວ; ປັບປຸງລະບົບການໄກ່ເກັ່ຍຂັ້ນບ້ານ ໂດຍໃຫ້ສິດໃນການເລືອກຜູ້ໄກ່ເກັ່ຍ. ຂໍ້ສະເຫນີສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນຕໍ່ຫນ້າດັ່ງນີ້: 1). ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີຫລຸດຜ່ອນປະລິມານຄະດີຂຶ້ນສານ; 2). ຄົ້ນຄວ້າຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ອນຄະດີຈະຮ້ອງຟ້ອງໄປຫາສານ 3). ຄົ້ນຄວ້າລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະການອອກເອກະສານສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ທັດສະນະຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງນັກກົດຫມາຍຕໍ່ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄະດີແພ່ງ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ