nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ສຶກສາປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ: ກໍລະນີສຶກສາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໃນການວິໄຈຄັ້ງນີ້ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອ ສຶກສາປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຜົນການເຕີບໂຕ ຂອງວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະກາງ (Growth of SMEs)ແລະເພື່ອສ້າງໂມເດລສົມຜົນໂຄງສ້າງຂອງການເຕີບໂຕ (Structural Equation Modeling)ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການວິໄຈໄດ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກາງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດແລະແຂວງຈຳປາສັກ ຈຳນວນ300ແຫ່ງເຄື່ອງມືການວິໄຈໄດ້ແກ່ແບບສອບຖາມຊຶ່ງແບ່ງເປັນ5ລະດັບຂອງເກນໃນການວັດ Likert Rating Scaleຕົວປ່ຽນທີ່ໃຊ້ສຳຫລັບການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍປັດໄຈດ້ານພັນທະມິດ ທາງທຸລະກິດ (Business Alliance)ຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ (Competitive Advantages)ແລະການເຕີບໂຕຂອງວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກາງ (Growth ofSMEs)ຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ໂດຍພາບລວມປັດໄຈດ້ານພັນທະມິດທາງທຸລະກິດ (Business Alliance)ມີອິດທິພົນທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມຕໍ່ຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ (Competitive Advantages)ແລະການເຕີບໂຕຂອງວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະກາງຊຶ່ງມີຄ່າສຳປະສິດອິດທິພົນ ເທົ່າກັບ 0.25ສ່ວນປັດໄຈດ້ານຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ (Competitive Advantages)ມີອິດທິພົນທາງກົງຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງວິສາຫະກິດຂະ ຫນາດນ້ອຍແລະກາງມີຄ່າສຳປະສິດອິດທິພົນເທົ່າກັບ 0.36ການທົດສອບສົມຕິມຸດຕິຖານພົບວ່າ ປັດໄຈດ້ານພັນທະມິດທາງທຸລະກິດ (Business Alliance)ມີອິດທິພົນທາງກົງທາງບວກກັບຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ (Competitive Advantages)ມີຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິໃນລະດັບ p<0.05, t-value=2.52ປັດໄຈດ້ານຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ (Competitive Advantages)ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງວິສາຫະກິດຂະ ຫນາດນ້ອຍແລະກາງ (Growth of SMEs)ມີຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິໃນລະດັບ p<0.001,t-value= 3.292, ຜົນການກວດສອບຄວາມສອດຄ້ອງຂອງໂມເດລສົມຜົນໂຄງສ້າງ (Fit Model) ກັບການເຕີບໂຕ (Structural EquationModeling)

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ສຶກສາປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ: ກໍລະນີສຶກສາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ