nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ສຶກສາທິດທາງການໄຫຼຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ ບ້ານ ໂນນແກ້ວ ແລະບ້ານ ໂນນຂີ້ເຫຼັກ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບົດວິໄຈ ສະບັບນີ້ໄດ້ວິເຄາະທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ກວດສອບດິນທໍລະນີຊັ້ນເທິງ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນໍ້າສີແດງ (ນໍ້າຂີ້ເຫຼັກ) ໃນເຂດສຶກສາ ບ້ານ ໂນນແກ້ວ, ບ້ານໂນນຂີ້ເຫຼັກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສ່ວນການວິເຄາະທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ກວດສອບດິນ ທໍລະນີຊັ້ນເທິງ ຜູ້ຂຽນໄດ້ນໍາປຶ້ມຕໍາລາຫຼາຍຫົວ ຈາກປະເທດລາວ, ຕ່າງປະເທດ (ໄທ) ແລະໂປຼແກຼມ Arc GIS 9.3, ໂປຼແກຼມ Surfer 8, Microsoft Excel, ແຜນທີຈາກກົມແຜນທີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂໍ້ມູນສະພາບແວດລ້ອມ ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າໃນການປະກອບບົດໂຄງການ ແລະການວິເຄາະທິດທາງ ການໄຫຼຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ກວດສອບດິນທໍລະນີຊັ້ນເທິງ.

ວິທີການດໍາເນີນງານ ແລະລັກສະນະການເກັບຂໍ້ມູນ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນຈໍາເປັນສໍາລັບການ ວິເຄາະທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ການກວດສອບດິນທໍລະນີຊັ້ນເທິງ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນໍ້າສີ ແດງ (ນໍ້າຂີ້ເຫຼັກ) ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຄື: ຂໍ້ມູນສອບຖາມຈາກປະຊາຊົນ, ວັດແທກຄ່າລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນ, ເກັບຕົວຢ່າງ ດິນຊັ້ນເທິງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນໍາເອົາຂໍ້ທີ່ເກັບໃນສະໜາມມາວິເຄາະເຊັ່ນ: ບັນຫາການໃຊ້ນໍ້າສ້າງ, ທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະດິນທໍລະນິຊັ້ນເທິງ ແລ້ວສະຫຼຸບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນໍ້າສີແດງ (ນໍ້າຂີ້ເຫຼັກ).

ຜ່ານການສຶກສາ ແລະວິເຄາະຕົວຈິງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນໍ້າສີແດງ (ນໍ້າຂີ້ເຫຼັກ), ລະດັບ ເລິກສຸດ ແລະ ຕື້ນສຸດຂອງໜ້າດິນຫາໜ້ານໍ້າ (Depth of water table Maximum and Depth of water table Minimum) ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼຸບລົງຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ສະນັ້ນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນນີ້ສາມາດໃຊ້ເປັນຂໍ້ ມູນອ້າງອີງໃນການວາງແຜນພັດທະນາຈັດຫານໍ້າໃຕ້ດິນຂຶ້ນມາໃຊ້ໃນເຂດນີ້ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ເພື່ອອະນາຄົດຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆ ໄປສາ ມາດໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ສຶກສາທິດທາງການໄຫຼຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ ບ້ານ ໂນນແກ້ວ ແລະບ້ານ ໂນນຂີ້ເຫຼັກ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ