nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ເຄື່ອງສູບນ້ຳໝູນກັບທິດທາງເປັນກົງຫັນສຳຫຼັບແຫຼ່ງພະລັງງານນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ

ເນື່ອງຈາກມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂອງການຜະຫຼິດກະແສໄຟຟ້າໃນໂຮງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍຈຶງມີຄວາມເໝາະສົມຫຼາຍກວ່າໃນອະນາຄົດ ແລະ ເຄື່ອງສູບນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍຈະເປັນທາງເລືອກທີດີສຳຫຼັບໃຊ້ໃນໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ ດັງກ່າວ. ບົດຄວາມນີ້ຈຶ່ງມີຈຸດມຸ່ງໝາຍເພື່ອນຳສະເໜີການຄິດໄລ່ຫາປະສິດຕິພາບການທຳງານ, ຂໍ້ມູນທີໄດ້ຈາກການທົດລອງແລະຄຸນລັກສະນະການທໍາງານຂອງເຄື່ອງສູບນໍ້າແຮງຖ່ວງໜີສູນຂະ ໜາດນ້ອຍ ລຸ່ນ 65-40-264 ທີເຮັດວຽກໃນເງື່ອນໄຂຂອງກົງຫັນ ສຳຫຼັບແຫຼ່ງພະລັງງານນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ. ໃນການທົດລອງໄດ້ມີການຈຳລອງແຫຼ່ງນ້ຳທີມີເຮດຄວາມດັນຕັ່ງແຕ່ 80-150 kN/m2 (8-15 m H2O) ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສູບອີກເຄື່ອງໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີປ້ອນນ້ຳໃຫ້ກັບຊຸດທົດລອງ. ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາພົບວ່າເຄື່ອງສູບນ້ຳດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ເປັນກົງຫັນນ້ຳໄດ້ ໂດຍຄ່າປະສິດຕິພາບສູງສຸດຈາກການທົດລອງ ( ) ເທົ່າກັບ 40.89 % ກົງກັບອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳ 0.279m3/minແລະຄວາມສູງຂອງນ້ຳໂຕນ 15.78 m.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ເຄື່ອງສູບນ້ຳໝູນກັບທິດທາງເປັນກົງຫັນສຳຫຼັບແຫຼ່ງພະລັງງານນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ