nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການພັັັັດທະນາຊຸດການສອນວິຊາພູມສາດ ສຳລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຊັ້ນ ມ.3 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໂພນໂຮງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຫົວຂໍ້: ການພັດທະນາຊຸດການສອນວິຊາພູມສາດ ສຳຫຼັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຊັ້ນ ມ.3 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໂພນໂຮງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ. ຊຶ່ງໄດ້ທົດລອງເຄື່ອງມືຄື ການລົງສອນຕົວຈິງໃນຫ້ອງຮຽນເພື່ອຫາປະສິດທິພາບຂອງຊຸດການສອນໃຫ້ໄດ້ຕາມເກນມາດຕາຖານ E1/E2 ທີ່ກຳນົດໄວ້80/80.

ກຸ່ມຕົວຢ່າງ ເປັນນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຊັ້ນມ.3 ພາກຮຽນທີ 2 ສົກຮຽນ 2012-2013 ຈຳນວນ 37 ຄົນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໂພນໂຮງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນເຄື່ອງມື ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາຄື ການພັດທະນາຊຸດການສອນວິຊາພູມສາດເລື່ອງ ພູມສາດທຳມະຊາດ, ພູມສາດສັງຄົມ ແລະເສດຖະກິດຂອງປະ ເທດມຽນມາ ແລະປະເທດກຳປູເຈຍ. ສຳຫຼັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຊັ້ນ ມ.3 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໂພນໂຮງມີແບບທົດສອບກ່ອນຮຽນ, ກິດຈະກຳລະຫວ່າງຮຽນ ແລະແບບທົດສອບຜົນສຳເລັດຫຼັງການຮຽນ, ວິຊາພູມສາດຈຳນວນ 4 ຊຸດ ມີຈຳນວນ 40 ຂໍ້ ພ້ອມທັງ ແບບປະເມີນໜ້າຫ້ອງຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະແບບປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງນັກຮຽນໃນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກຳລະຫວ່າງຮຽນ. ສອນ ຈຳນວນ 4 ຄາບ, ຄາບລະ 120 ນາທີ ວິທີວິເຄາະແບບທົດລອງຫາຄ່າສະເລັ່ຍ, ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ, ຫາຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕາຖານ ແລະຫາຄ່າປະສິດທິພາບຂອງຊຸດການສອນແຕ່ລະຊຸດ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບຄຸນນະພາບຈາກແບບບັນທຶກເປັນລາຍບຸກຄົນ, ແບບປະເມີນໜ້າຫ້ອງຮຽນ ແລະແບບປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງນັກຮຽນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກຳຂອງຄູຜູ້ສອນ.

ຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາເຫັນວ່າ ການພັດທະນາຊຸດການສອນວິຊາພູມສາດທີ່ຮຽນດ້ວຍຊຸດການສອນແບບສູນການຮຽນສູງກວ່າເກນ 80/80 ທີ່ກຳນົດໄວ້ ຜົນລວມຂອງຄະແນນກິດຈະກຳລະຫວ່າງຮຽນໄດ້ 86.59 ຊຶ່ງສູງກວ່າເກນມາດຕາຖານ E1 (80) ແລະຜົນລວມຂອງຄະແນນຫຼັງຮຽນ ຫຼັງຈາກສຳເລັດການຮຽນແລ້ວໄດ້ 89.66 ຊຶ່ງສູງກວ່າເກນມາດຕາຖານ E2(80) ສະຫຼຸບແລ້ວການຫາຄ່າປະສິດທິພາບຂອງຊຸດການສອນທັງໝົດ 4 ຊຸດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມີປະສິດທິພາບ 86.59/89.66 ຕາມເກນມາດຕາຖານ E1/E2 = 80/80 ທີ່ກຳນົດໄວ້.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການພັັັັດທະນາຊຸດການສອນວິຊາພູມສາດ ສຳລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຊັ້ນ ມ.3 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໂພນໂຮງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ