nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການພັດທະນາ-ສາທິດການອົບແຫ້ງດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບອຸໂມງລົມ

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການອອກແບບ ແລະສ້າງເຄື່ອງອົບແຫ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບອຸໂມງລົມ ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນແກ້ວໃສເປັນວັດສະດຸໂປ່ງແສງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການສູນເສັຍຄວາມຮ້ອນຈາກເບື້ອງເທິງ, ເຄື່ອງອົບແຫ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກແບບ, ສ້າງຫ້ອງອົບແຫ້ງ ແລະ ຫ້ອງຮັບລັງສີດວງຕາເວັນຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນ ຊຶ່ງໃຊ້ພັດລົມ 2 ໜ່ວຍ ທີ່ເຮັດວຽກຈາກການຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກແຜ່ນເຊລແສງຕາເວັນ ຂະໜາດ 25 Watts ເພື່ອລະບາຍອາກາດຊຸ່ມໃນເຄື່ອງອົບອອກນອກ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກແຜ່ນຮັບລັງສີດວງຕາເວັນ ແລະຮັບລັງສີດວງຕາເວັນໂດຍກົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະຫລິດແຫ້ງໄວຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນໄດ້ທົດສອບດ້ວຍການທົດລອງ 3 ຄັ້ງຄື: ອົບແຫ້ງກ້ວຍນ້ຳ 6kg ຈາກຄວາມຊຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ 80% ເຫຼືອກ້ວຍແຫ້ງ 4.2kg ມີຄວາມຊຸ່ມ 28.57% ໃຊ້ເວລາ 3 ມື້, ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ອົບແຫ້ງປາ 2kg ຈາກຄວາມຊຸ່ມ 75% ເຫຼືອປາແຫ້ງ 0.7kg ມີຄວາມຊຸ່ມ 7% ໃຊ້ເວລາ 3 ມື້ ແລະຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ອົບແຫ້ງຊີ້ນໝູ 4kg ຈາກຄວາມຊຸ່ມ 75% ເຫຼືອ 1.2kg ມີຄວາມຊຸ່ມ 8% ໃຊ້ເວລາ 2ມື້ ແລະຍັງພົບອີກວ່າ ອຸນຫະພູມໃນເຄື່ອງອົບແຫ້ງນີ້ຂຶ້ນກັບລວງຍາວຂອງເຄື່ອງອົບ ແລະຄວາມເຂັ້ມແສງຂອງແສງຕາເວັນ ຊຶ່ງອຸນຫະພູມມີຄ່າສູງສຸດ 78˚C ບ່ອນອາກາດໄຫຼອອກ, ຕໍ່າສຸດ 30˚C ບ່ອນອາກາດໄຫຼເຂົ້າ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການພັດທະນາ-ສາທິດການອົບແຫ້ງດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບອຸໂມງລົມ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ