nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຫຼັກສູດນານາຊາດລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະສາດ, ການພົວພັນສາກົນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາຂາ: ເສດຖະສາດ, ການພົວພັນສາກົນ ແລະເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ສານ ແມ່ນແນໃສ່ (1) ຊອກຮູ້ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດ, (2) ຊອກຮູ້ວິຊາສະເພາະເດີມຂອງຜູ້ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນ, (3) ວິເຄາະຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າຮຽນ ຂອງຜູ້ຕ້ອງ ການຮຽນ ແລະ (4) ຊອກຮູ້ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າແບບປະສົມ: ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ດ້ານປະລິມານແມ່ນໄດ້ຍາຍແບບສອບຖາມ ແລະສົ່ງແບບສອບຖາມທາງຈົດໝາຍເອເລັກຕຣໍນິກ (ອີເມລ໌) ໃຫ້ບັນດາກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະເອກະຊົນ ພ້ອມທັງນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຈຳນວນທັງໝົດ 111 ຄົນ. ດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ໃຊ້ແບບສອບຖາມເຈາະຈີ້ມເອົາຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ກົມຈັດຕັ້ງກະຊວງ, ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະອະດີດນັກສືກສາທີ່ມີປະສົບການ ເຮັດວຽກນຳອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານແມ່ນໄດ້ໃຊ້ໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບວິເຄາະສັງຄົມສາດລຸ້ນ 19 ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຖີ່ ແລະອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການພັນລະນາສະຖິຕິ. ດ້ານຄຸນນະພາບ ແມ່ນໄດ້ວິເຄາະດ້ານເນື້ອໃນໂດຍການຕີຄວາມ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນ, ຜູ້ສຳພາດໄດ້ຕີຄວາມທັງໃນໄລຍະການສຳພາດ ແລະຫຼັງຈາກການສຳພາດ. ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າມີດັ່ງນີ້: ພົບວ່າທັງສາມສາຂາວິຊາມີຄວາມຈຳ ເປັນ ແລະຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ຊຶ່ງມີອັດຕາສ່ວນຄວາມຈຳເປັນບໍ່ຫຼຸດ 80%. ຜູ້ທີ່ຢາກສຶກສາຕໍ່ໃນສາຂາເສດຖະ ສາດທີ່ຮຽນຈົບວິຊາອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເສດຖະສາດມີ 2% ແລະສາຂາພົວພັນສາກົນມີ 3.6% ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍພົບວ່າຜູ້ທີ່ຈົບໄອທີ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການຢາກສຶກສາຕໍ່ໃນສາຂາວິຊາໄອທີມີ 5.4%.

ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການເງິນ ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການຮຽນໄດ້ ຈໍານວນບໍ່ຫຼາຍ ແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ອົງການຈັດສົມທົບ ຫຼືສະໜັບສະໜູນ. ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຕ້ອງການໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນ ວິຊາຕ່າງໆນັ້ນພົບວ່າ ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນໃຫຍ່ຢາກໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທ້ອງຖິ່ນທີ່ອົງ ກອນຂອງຕົນສັງກັດຢູ່ໃນທຸກວິຊາ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຫຼັກສູດນານາຊາດລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະສາດ, ການພົວພັນສາກົນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ