nuol.edu.la2 ທັນວາໝັ້ນຍືນ

12

                             ມຶ້ນີ້ນະພາໃສສ່ອງແຈ້ງ                 ແສງຮຸ່ງເຮືອງສີ   ສະອອນເດ

                             ທົ່ວປັດຖະພີທັງມວນ                 ສ່ອງງາມເງົາເຫຼື້ອມ

                             ສາດແສງໄກກວມກວ້າງ                ເທິງອານາຜືນແຜ່ນ

                             ທົ່ວທັງແດນດ່ານດ້າວ                  ໂຮຮ້ອງຊື່ນສະຫຼອງ    

                            

                              2 ທັນວາ ປະກາດກ້ອງ                ສະນັ່ນທົ່ວໂລກາ

                               ວ່າລາວເຮົາມີໄຊ                      ປາບມວນມານຮ້າຍ

                               42 ປີບານເບີຍແຈ້ງ                  ເຍືອງແສງໃສສະຫວ່າງ                       

                                ປະຊາລາວໃຈກະຈ່າງແຈ້ງ           ຫົວຍີ້ມເບີກບານ ແທ້ແລ້ວ

                          

                               ວາລະການຂວບຄ້າຍ                 42 ປີແຫ່ງມີໄຊ

                               ຂໍໃຫ້ລາວເຮືອງໃສ                   ຮັ່ງມີຈະເລີນກ້າວ

                               ພັກ-ລັດຈົ່ງຍາວຍືນໝັ້ນ             ພັນປີບໍ່ເຫຼືອງຫຼ່າ                                                    

                               ປວງປະຊາໃຫຍ່ນ້ອຍ                 ຈົ່ງມີສຸກຮ່ວມສ້າງ

                                                                       ເມືອງບ້ານໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ   ນີ້ທ້ອນ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ 2 ທັນວາໝັ້ນຍືນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ