nuol.edu.la


ສະແດງ # 
ຊື່ ວັນທີແກ້ໄຂ ຈຳນວນກົດເບິ່ງ
ແຈ້ງການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນນັກສຶກສາປີ 1ປະຈຳສົກຮຽນ 2013 - 2014 28/10/13 6508
ແຈ້ງຜົນສອບເສັງເຂົ້າ ມຊ ສົກຮຽນ 2013-2014 10/10/13 17716
ຕົວຢ່າງການໝາຍຄຳຕອບຂອງການສອບເສັງເຂົ້າ ມຊ 27/08/13 5382
ລະບຽບໃນການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 05/08/13 4176
ເອກະສານແນະນຳສຳລັບກຳມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ 05/08/13 5518
ຄຳແນະນຳຂອງການສະໝັກປະຈຳສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 9231
ຕົວຢ່າງໃບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສົກຮຽນ2013-2014 18/07/13 7267
ຕົວຢ່າງບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 10037
ສາຂາວິຊາທີ່ເປີດສອນໃນສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 9878
ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນສົກຮຽນ 2013-2014 17/07/13 7096
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ