nuol.edu.laສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ເວັບໄຊ  http://www.lji.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຜູ້ອຳນວຍການ ທ່ານ ຮ.ສ ດຣ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງີນ  (ວ່າການ)
ຕິດຕໍ່

+856-21 720156-57

Fax : +856-21 770267

 

ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ຮອບດ້ານໃນການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ  ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ  ຢູ່ໃນ   ແລະ ນອກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການຮຽນ- ການສອນ   ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະນັກວິທະຍາສາດໃນສາຂາບໍລິຫານ,ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທັກໂນໂລຢີສາລະສົນເທດສຳລັບບໍລິຫານ,  ຈັດຕັ້ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ,  ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ວິຊາການລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຜຽນດ້ວຍກັນ, ສະຖາບັນຈະບໍລິຫານວຽກງານບັນຊີ-ການເງິນຂອງຕົນ ຕາມ ລະບຽບການເງິນຂັ້ນສອງ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ