nuol.edu.laສູນສຶກສາທາງໄກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

ເວັບໄຊ    
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ອຈ ສີລິ ສຸວັນນະສີ
ຕິດຕໍ່ +856-20 ??

 

ສູນສຶກສາທາງໄກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ດ້ານການອອກແບບໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການສຶກສາທາງໄກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ໃນການເປັນເສນາທິການນີ້ເທື່ອ, ເພາະວ່າຍັງບໍ່ທັນມີສະພາບເປັນກອງເສນາທີການໄດ້ເທື່ອ  ເປັນໄດ້ເໝືອນທະຫານນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີແຕ່ຊື່.                                             

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ສູນສຶກສາທາງໄກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ