nuol.edu.laແນະນໍາຄະນະວິຊາ ແລະ ບັນດາຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ, ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2015-2016

        ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 50/ນຍ, ລົງວັນທີ 09/06/1995 ແລະ ໄຂສົກຮຽນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 05 ພະຈິກ 1996. ມຊ ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍາອິດຂອງ ສປປ.ລາວ ທີ່ມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນທາງດ້ານວິຊາການ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງໝົດ 1,965 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 133 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 808 ຄົນ, ສາດສະດາຈານ 7 ທ່ານ, ຮອງສາດສະດາ ຈານ 140 ທ່ານ, ມີຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ 59 ທ່ານ ມາຈາກ 9 ປະເທດ, ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາຮຽນ, ແລະ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກມະຫາວິທະຍາໄລໃນເຄື່ອຂ່າຍປະເທດອາຊຽນ (AUN) ແຫ່ງດຽວໃນ ສປປ.ລາວ.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກໍານົດພາລະບົດບາດຄືຕ້ອງພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາໜ້າທາງ ດ້ານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມສາມາດຮອບດ້ານ, ສົ່ງເສີມວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ກ້າວໜ້າທຽບເທົ່າກັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ,ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ປະທັບໃຈ ແລະ ມີຄຸນນະພາບແກ່ສັງຄົມ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາທະນຸບໍາລຸງຮີດ ຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວເຮົາໄວ້.

 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນປະກອບມີ 12 ຄະນະ ວິຊາແລະ ມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນ ທັງໝົດ 100 ຫຼັກສູດ,ໃນນັ້ນໃຊ້ເວລາຮຽນ4ປີ ມີ98ຫຼັກສູດແລະໃຊ້ເວລາຮຽນ 5ປີມີ2ຫຼັກສູດ. ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ມີ21ຫຼັກສູດ ແລະຫຼັກ ສູດ ອະນຸປະລິນຍາ ມີຈໍານວນ1ຫຼັກສູດລວມທັງໝົດ 122 ຫຼັກສູດ ແລະໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຢູ່ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ຄສວ)

ຄສວ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ,ປະກອບມີຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ,ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມອະເນກປະສົງຄົບຖ້ວນ, ມີສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີສະຖານທີ່ລົງພາກສະໜາມເປັນເອກະລາດ. ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ. ຄສວ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງໝົດ 76 ຄົນ, ໃນນັ້ນອາຈານທີ່ມີວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາເອກ ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 51 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 4 ຄົນ, ມີອາຈານສອນທີ່ມີປະ ສົບການສູງຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາຄື:

  1.ສາຂາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ                          145 ໜ່ວຍກິດ

  2.ສາຂາການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ                      143 ໜ່ວຍກິດ

  3.ສາຂາການວາງແຜນພັດທະນາ                              144 ໜ່ວຍກິດ

  4.ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ                       145 ໜ່ວຍກິດ

ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບການສຶກສາ ບັນດິດຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນດ້ານການວິເຄາະ, ວິໄຈຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າ, ອາກາດ, ສຽງ, ແສງ ແລະ ອື່ນໆ. ບັນດິດຍັງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານນິຕິກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮູ້ຈັກນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວິໄຈກວດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ. ບັນດິດສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົ່ນສົ່ງ, ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ບໍລິສັດລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຄື: ໂຄງການ NGO ແລະ ອື່ນໆອີກທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ສໍາລັບບຸກຄົນໃດຕ້ອງການຮຽນຕໍ່ ຫຼືຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນລະດັບປະລິນ ຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ030 5328898021 7700561 

2. ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (ຄວທ)

ຄວທ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກຮຽນລົງເລິກດ້ານວິທະຍາສາດ, ມີອາຄານສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນເອກະລາດ, ມີຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ. ຄວທ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາ ຈານສອນທັງໝົດ 136 ຄົນ, ໃນນັ້ນອາຈານສອນທີ່ມີວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາເອກ 12 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 78 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 6 ຄົນ, ອາຈານສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຫຼາກ ຫຼາຍຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈໍານວນ 1ສາຂາຄື:

1.ສາຂາຄະນິດສາດ                                                                              130 ໜ່ວຍກິດ

2. ສາຂາສະຖິຕິ                                                                                       130 ໜ່ວຍກິດ

3.ສາຂາຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ    136 ໜ່ວຍກິດ

4.ສາຂາຟີຊິກສາດ                                                                                135 ໜ່ວຍກິດ

5.ສາຂາທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້                                                                          136 ໜ່ວຍກິດ

6.ສາຂາວັດສະດຸສາດ                                                                           135 ໜ່ວຍກິດ

7.ສາຂາເຄມີສາດ                                                                                 140 ໜ່ວຍກິດ

8.ສາຂາເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ                                                                           139 ໜ່ວຍກິດ

9.  ສາຂາຊີວະວິທະຍາ                                                                         140 ໜ່ວຍກິດ

10.ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ                                                          136 ໜ່ວຍກິດ

11.ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ                                                          136 ໜ່ວຍກິດ

12.ສາຂາການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ                                       144 ໜ່ວຍກິດ

13.ສາຂາການພັດທະນາເວບໄຊ                                                           144 ໜ່ວຍກິດ

14. ສາຂາຟີຊິກນິວເຄຼຍ                                                  136 ໜ່ວຍກິດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດໄປສະໝັກເຮັດວຽກນໍາພາກລັດ, ລັດວິສະຫະກິດ, ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໄດ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກ ຄົນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 770173 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.fos.nuol.edu.la

3. ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ)

ຄວສ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫລວງ,ມີອາຄານສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ,ຫ້ອງແຕ້ມແບບ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ. ຄວສ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງ ໝົດ 242 ຄົນ, ໃນນັ້ນອາຈານສອນທີ່ມີວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາເອກ 29 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 126 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 20 ຄົນ ແລະ ມີສາດສະດາຈານ 3 ຄົນ, ອາຈານສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ ມີຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີຈໍານວນ 1ສາຂາຄື:

1.ສາຂາວິສະວະກຳໂຍທາ                                                                               148 ໜ່ວຍກິດ

2.ສາຂາວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ                                                             148 ໜ່ວຍກິດ

3.ສາຂາວິສະວະກຳບໍ່ແຮ່                                                                                142 ໜ່ວຍກິດ

4.ສາຂາວິສະວະກຳອຸດສາຫະກຳ                                                           147 ໜ່ວຍກິດ

5.ສາຂາວິສະວະກຳກົນຈັກ                                                                            148 ໜ່ວຍກິດ

6.ສາຂາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ                                                                              150 ໜ່ວຍກິດ

7.ສາຂາວິສະວະກຳໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ                                                         147 ໜ່ວຍກິດ

8.ສາຂາວິສະວະກຳອີເລັກໂຕຣນິກ                                                           148 ໜ່ວຍກິດ

9.ສາຂາວິສະວະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ                                              148 ໜ່ວຍກິດ

10.ສາຂາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ                                                             149 ໜ່ວຍກິດ

11.ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ                                  149 ໜ່ວຍກິດ

12. ສາຂາວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງແລະພາລາທິການ                                           146 ໜ່ວຍກິດ

13.ສາຂາວິສະວະກຳຂົວ-ທາງ                                                              150 ໜ່ວຍກິດ

14. ສາຂາວິສະວະກຳເຄມີ                                                                           147ໜ່ວຍກິດ

15. ຄູອາຊີວະສຶກສາ

15.1 ສາຂາວິສະວະກໍາ ໂຍທາ                 15.2 ສາຂາວິສະວະກໍາ ກົນຈັກ

15.3 ສາຂາວິສະວະກໍາ ໄຟຟ້າ                 15.4 ສາຂາວິສະວະກໍາ ເອເລັກໂຕຼນິກ

15.5 ສາຂາວິສະວະກໍາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ແລະ ມີຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 0ສາຂາ ຄື:

1ວິສະວະກຳໂຍທາ                                 2ວິສະວະກຳກົນຈັກ

              3ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ                                 4. ວິສະວະກຳອີເລັກໂຕຣນິກ

              5ວິສະວະກຳການສື່ສານ                      6ວິສະວະກຳຄອມພີວເຕີ

              7ວິສະວະກຳຂົວ-ທາງ                             8ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເມື່ອຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດໄປສະໝັກເຮັດວຽກນໍາພາກລັດ, ລັດວິສະຫະກິດ, ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໄດ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງຕ້ອງການຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດ ຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 315275 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.fen.nuol.edu.la

4.ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ (ຄປມ)

ຄປມ ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຮຽນ-ການສອນ ແລະການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຫຼາກຫຼາຍມີອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງດິນ ແລະ ນໍ້າ, ສູນທົດລອງວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄມ້, ສູນພະລັງງານຊີວະພາບ, ສູນສຶກສາການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ, ຫ້ອງ GIS, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫໍສະໝຸດ, ສູນຮຽນຮູ້ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ, ສະຖານີກ້າເບັ້ຍໄມ້, ສວນປູກໄມ້ ແລະ ສູນສຶກສານິເວດຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ.  ນອກນັ້ນຍັງມີສວນປູກໄມ້, ປ່າທຳມະຊາດ ແລະ ທີ່ພັກຢູ່ເຂດເມືອງສັງທອງ ໃຊ້ສຳລັບເປັນສະຖານທີ່ ຝຶກຫັດພາກສະໜາມ ແລະ ສະຖານທີ່ຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້. ຄປມ ມີພະນັກງານ ແລະອາຈານສອນທັງໝົດ 107 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 12 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 44 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 9 ຄົນ, ອາຈານສອນ ທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ. ຄປມ ມີການຮຽນ-ການສອນ ແຕ່ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ, ປະ ລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ແລະ ປະລິນຍາເອກ, ປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາຄື:

  1. ສາຂາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້                 141 ໜ່ວຍກິດ
  2. ສາຂາປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຂຊົນນະບົດ                       138 ໜ່ວຍກິດ
  3. ສາຂາການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້                                 140 ໜ່ວຍກິດ
  4. ສາຂາຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີດິນ                           138 ໜ່ວຍກິດ
  5. ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ                                           143 ໜ່ວຍກິດ

ມີຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 1 ຫຼັກສູດຄື: ສາຂາ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ມີຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ 1 ຫຼັກສູດຄື: ສາຂາປ່າໄມ້

ພາຍຫຼັງນັກສຶກສາ ຮຽນຈົບຈາກສາຂາວິຊາຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ ນັບແຕ່ປີ 1996 ເຖິງປະຈຸບັນມີຈຳນວນ 6,025 ຄົນ ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສາມາດເຮັດວຽກນຳບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ລະດັບແຂວງ ແລະເມືອງທົ່ວ ປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ເຮັດວຽກນຳເອກະຊົນ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດ ສວນຕົວໄດ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນສັງຄົມຍັງມີຄວາມຕ້ອງ ການບຸກຄະລາກອນດ້ານນີ້ຫຼາຍ. ສຳລັບບຸກຄົນໃດຕ້ອງການ ທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍ່ສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ021 770813021 771354

5. ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ (ຄສປ)

ຄສປ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ,ມີອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງແຕ້ມແບບ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ. ຄສປ ມີພະນັກງານ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ທັງໝົດ 75 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 7  ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 39 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 4 ຄົນ, ອາຈານສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ ມີຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ(ໃຊ້ເວລາຮຽນ ປີ ມີ ສາຂາ ແລະ ໃຊ້ເວລຮຽນ ປີ ມີ 1 ສາຂາຄື:

  1ສາຂາສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ (ໃຊ້ເວລາຮຽນ 5 ປີ)                                   176 ໜ່ວຍກິດ  

  2ສາຂາການວາງແຜນແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ                   149 ໜ່ວຍກິດ

  3ສາຂາວິທະຍາການອາຄານ                                                                           135 ໜ່ວຍກິດ

  4ສາຂາອອກແບບຕົກແຕ່ງ                                                                             145 ໜ່ວຍກິດ

  5ສາຂາອອກແບບຜະລິດຕະພັນ                                                                    145 ໜ່ວຍກິດ

ສາຂາສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ຮຽນກ່ຽວກັບການອອກແບບອາຄານ, ໂຮງຈັກ ໂຮງງານ ແລະ ທີ່ພັກພາອາ ໃສ, ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດນີ້ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງສູງ.

ສາຂາການວາງແຜນແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການອອກແບບພູມີທັດ ຂອງບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ສວນສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ.

ສາຂາວິທະຍາການອາຄານ ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າເຄຫະສະຖານ ແມ່ນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ໂຄງສ້າງອາ ຄານ, ປະເມີນລາຄາ ແລະ ສາມາດບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆໄດ້.

ສາຂາອອກແບບຕົກແຕ່ງ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການອອກແບບຕົກແຕ່ງພາຍໃນອາຄານເພື່ອໃຫ້ສວຍງາມ ແລະ ໜ້າຢູ່ອາໃສ, ອອກແບບຕົກແຕ່ງພາຍນອກອາຄານ, ສະໜາມໜ້າ ແລະ ອື່ນໆ.

ສາຂາອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການອອກແບບຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເພື່ອເພີ່ມສີສັນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າໃຫ້ມີລາຄາ ສູງຂຶ້ນ.

ເມື່ອຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດໄປສະໝັກເຮັດວຽກນໍາພາກລັດ, ບໍລິສັດເອກະ ຊົນ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໄດ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງຕ້ອງການຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນ

ຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 414530

6. ຄະນະອັກສອນສາດ (ຄອສ)

ຄອສ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ,ມີອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງຟັງສຽງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ. ຄອສ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງໝົດ 184 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 8 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 90 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 10 ຄົນ ແລະ ສາດສະດາຈານ 1 ຄົນ. ອາຈານສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນລົງເລິກກ່ຽວກັບພາສາສາດ ແລະ ສື່ ສານມວນຊົນ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈໍານວນ11ສາຂາຄື:

  1.ສາຂາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ                                                    140 ໜ່ວຍກິດ

  2.ສາຂາສື່ສານມວນຊົນ                                                                143 ໜ່ວຍກິດ

  3.ສາຂາພາສາອັງກິດ                                                                      144 ໜ່ວຍກິດ

  4.ສາຂາພາສາຝະລັ່ງ                                                                     148 ໜ່ວຍກິດ

  5.ສາຂາພາສາຍີ່ປຸ່ນ                                                                       138 ໜ່ວຍກິດ

  6.ສາຂາພາສາຈີນ                                                                          145 ໜ່ວຍກິດ

  7.ສາຂາພາສາຫວຽດນາມ                                                             138 ໜ່ວຍກິດ

  8.ສາຂາພາສາເຢຍລະມັນ                                                             147 ໜ່ວຍກິດ

  9.ສາຂາພາສາເກົາຫລີ                                                                   122 ໜ່ວຍກິດ

  10.ສາຂາພາສາລັດເຊຍ                                                                148 ໜ່ວຍກິດ

  11. ສາຂາພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ                                 148 ໜ່ວຍກິດ

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງໃຜລາວ, ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດ ສ່ວນຕົວໄດ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງຕ້ອງການຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 740277 

7. ຄະນະສຶກສາສາດ (ຄສສ)

ຄສສ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມີອາຄານສະຖານທີ່, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ. ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍໄດ້ລົງຝຶກສອນຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນບັນດາ ແຂວງອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄສສມີພະນັກງານແລະອາຈານສອນທັງໝົດ 280 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 11 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 75 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 13 ຄົນ. ອາຈານທຸກຄົນມີປະ ສົບການສູງມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນລົງເລິກກ່ຽວກັບການສອນນັກສຶກສາໃຫ້ໄປເປັນຄູຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈໍານວນ 13 ສາຂາຄື:

  1. ສາຂາຄູຄະນິດສາດ                                                                 160 ໜ່ວຍກິດ

  2. ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ                                                                   160 ໜ່ວຍກິດ

  3. ສາຂາຄູເຄມີສາດ                                                                    160 ໜ່ວຍກິດ

  4. ສາຂາຄູຊີວະສາດ                                                                   160 ໜ່ວຍກິດ

  5. ສາຂາຄູພາສາອັງກິດ                                                                160 ໜ່ວຍກິດ

  6. ສາຂາຄູພາສາຝະລັ່ງ                                                                160 ໜ່ວຍກິດ

  7. ສາຂາຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ                                               160 ໜ່ວຍກິດ

  8. ສາຂາຄູປະຫວັດສາດ                                                                 160 ໜ່ວຍກິດ

  9. ສາຂາຄູພູມີສາດ                                                                     160 ໜ່ວຍກິດ

  10. ສາຂາຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ                                               160 ໜ່ວຍກິດ

  11. ສາຂາບໍລິຫານການສຶກສາ                                                     160 ໜ່ວຍກິດ

  12. ສາຂາຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ                                               160 ໜ່ວຍກິດ

    13. ສາຂາຄູພະລະສຶກສາ                                                                160ໜ່ວຍກິດ

ແລະ ມີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ04 ສາຂາ ຄື:

            1. ສາຂາ ຄູຄະນິດສາດ                               2ສາຂາ ຄູການເມືອງ

            3. ສາຂາ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ               4. ສາຂາ ຄູພາສາອັງກິດ

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນປະກອບອາຊີບຄູສອນຕາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ (ສອນແຕ່ .ເຖິງ .7) ຂອງໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນວິຊາຈິດຕະການສຶກສາຍັງສາມາດໄປສອນຕາມວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນຫຼືໄປເຮັດວຽກບໍລິຫານການສຶກສາຕາມ ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາຂອງເມືອງ, ຂອງແຂວງທົ່ວປະເທດຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງ ໃຜລາວ ຫຼື ຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວກໍ່ໄດ້ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງຕ້ອງການຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທແລະປະລິນຍາເອກກໍສາມາດຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບຸກຄົນໃດ ທີ່ຮຽນຈົບແລ້ວມີຜົນການຮຽນດີ (GPA=3.50)  ຂຶ້ນໄປກໍ່ສາມາດຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທໃນສາຂາວິຊາທີ່ ຄສສ ເປີດສອນໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ມຊ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 770473 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.fed.nuol.edu.la

8. ຄະນະເສດຖະສາດແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄສບ)

ຄສບ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ,ອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ,ຫ້ອງຄອມພິວ

ເຕີ້, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ ແລະ ສວຍງາມ. ຄສບ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງໝົດ 106 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 9 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 68 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 6 ຄົນ, ອາຈານສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງແລະ ສ່ວນຫຼາຍຈົບການສຶກສາມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃຊ້ເວລາຮຽນ 4 ປີມີ10 ສາຂາຄື:

  1.ສາຂາເສດຖະສາດນໍາໃຊ້                                                                139 ໜ່ວຍກິດ

  2.ສາຂາເສດຖະສາດການພັດທະນາແລະວາງແຜນ                           139 ໜ່ວຍກິດ

  3.ສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ                                       139 ໜ່ວຍກິດ

  4.ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ                                                      131 ໜ່ວຍກິດ

  5.ສາຂາການຕະຫຼາດ                                                                    133ໜ່ວຍກິດ

  6.ສາຂາການເງິນແລະການທະນາຄານ                                           141ໜ່ວຍກິດ

  7.ສາຂາການຄ້າ                                                                                138 ໜ່ວຍກິດ

  8.ສາຂາການບັນຊີ                                                                         142ໜ່ວຍກິດ

  9.ສາຂາການກວດສອບ                                                                 144ໜ່ວຍກິດ

    10.ສາຂາພາສີ  ແລະ ອາກອນ                                                          142ໜ່ວຍກິດ

ແລະ ມີຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຮຽນ 2-2,5 ປີ 1ສາຂາດ ຄື:ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ.

ສໍາລັບແຕ່ລະສາຂາມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

ສາຂາເສດຖະສາດນໍາໃຊ້ (Applied Economics)ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດເສດຖະສາດນໍາໃຊ້ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທີ່ໜັກແໜ້ນທາງດ້ານທິດສະດີ ເສດຖະສາດ, ເສດຖະສາດປະລິມານ ຫຼັກການ ແລະ ເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນການວິເຄາະ, ສັງເຄາະ, ວາງແຜນ, ວິເຄາະຜົນ ກະທົບຈາກນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການຕ່າງໆທັງພາກລັດຖະ ບານ ແລະ ເອກະຊົນ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ເປັນນັກວິເຄາະເສດຖະກິດຈຸລະພາກ ແລະ ມະຫາພາກ.

ສາຂາເສດຖະສາດການພັດທະນາແລະວາງແຜນ(Development and Planning Economics)

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດເສດຖະສາດການພັດທະນາແລະວາງແຜນຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທີ່ໜັກ ແໜ້ນທາງດ້ານທິດສະດີເສດຖະສາດ, ທິດສະດີການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນລະດັບຈາກທ້ອງຖິ່ນເຖິງລະດັບປະເທດເຊັ່ນ: ສຶກສາການກະຈາຍລາຍໄດ້, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງ ການ, ການປະເມີນຜົນການພັດທະນາ, ສຶກສາບັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ການ ປະເມີນຕົ້ນທຶນຕົ້ນ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງຊັບພະຍາກອນ, ບັນຫາແຮງງານ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ, ວິເຄາະຜົນກະທົບຈາກນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການຕ່າງໆທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ, ມີຄວາມ ສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.

ສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ(Public Economics) ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທີ່ໜັກແໜ້ນທາງດ້ານທິດສະດີເສດຖະສາດ, ເສດຖະສາດການເງິນ, ຫຼັກການ ແລະ ເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນການວິເຄາະ, ສັງເຄາະ, ວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນພາກລັດ, ຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ເປັນນັກວິເຄາະເສດຖະກິດຈຸລະພາກ ແລະ ມະຫາພາກ.

ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ(General Business Managerment) ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນຂະແໜງ ການທຸລະກິດ, ສາມາດນໍາໃຊ້ທິດສະດີຫຼັກການ ແລະ ເຕັກນິກປະລິມານນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະ, ສັງເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ.

ສາຂາການຕະຫຼາດ(marketing) ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດສາຂາການຕະຫຼາດ ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ ມາດທາງດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນການຕະຫຼາດ, ການສື່ສານທາງການຕະຫຼາດ, ການຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການວິເຄາະ ແລະ ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນງົບປະມານການຕະຫຼາດ, ການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ, ການປັບປຸງຮູບແບບສິນຄ້າ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່, ການສໍາຫຼວດຜູ້ບໍລິໂພກ, ການຮັກສາສ່ວນຄອງທາງການຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນ.

ສາຂາການເງິນແລະການທະນາຄານ (Finance and Banking) ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດການເງິນແລະການທະນາຄານ ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທີ່ມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບວຽກງານຕົວຈິງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ, ມີຄວາມຮູ້ໃນຫຼັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດ-ການເງິນ, ການທະນາຄານຕະຫຼາດການເງິນ, ການລົງທຶນຫຼັກຊັບການເງິນ ແລະສະຖາບັນການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກບໍລິຫານທຸລະກິດການເງິນ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນ-ການທະນາຄານ.

ສາຂາການຄ້າ(Commerce) ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດການຄ້າ ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທິດສະດີ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງການຄ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສາມາດທີ່ໜັກແໜ້າໃນການເຈລະຈາ, ການວາງແຜນ, ການສ້າງນະໂຍບາຍການຄ້າໃນເລື່ອງການຄ້າພາຍໃນ, ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍທຸລະກິດການຄ້າ, ການແລກ ປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນໃນບັນດາຂະແໜງການຄ້າ.

ສາຂາການບັນຊີ(Accounting) ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດການບັນຊີ ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການບັນຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີຄວາມສາມາດເຮັດງົບລາຍງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ຖືກ ຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ທັງເປັນທີ່ປຶກສາບັນຊີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການບັນຊີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການບັນຊີແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.

ສາຂາການກວດສອບ(Auditing) ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດການກວດສອບ ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການກວດສອບທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີຄວາມສາມາດກວດສອບ, ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງບັນດາໂຄງການ, ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງຕ່າງໆໄດ້ມາດຕະ ຖານສາກົນ ເພື່ອລາຍງານຜົນການກວດສອບໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສາຂາພາສີແລະ ອາກອນ (Custom and Taxation) ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດພາສີແລະ ອາກອນ ຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເກັບພາສີ-ອາກອນຕາມມາດຕະ ຖານສາກົນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກພາສີ-ອາກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງໃຜລາວ, ຫຼື ສາມາດປະກອບທຸລະກິດສ່ວນຕົວໄດ້, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງມີຕ້ອງການບຸຄະລາກອນທີ່ຮຽນຈົບໃນບັນດາຫຼັກສູດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກໃນຫຼັກສູດຕ່າງໆຂອງ ຄສບ ກໍຍັງມີສູງເຊັ່ນດຽວກັນ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີໄປແລ້ວ ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການໄປຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 770067 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.febm-nuol.org

9. ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ (ຄນລ)

ຄນລ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດອນນົກຂຸ້ມ, ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ນໍາໜ້າທາງດ້ານການສຶກສາດ້ານກົດ ໝາຍ ຢູ່ ສປປ.ລາວ ມີອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ມີຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ ແລະ ສວຍງາມ. ຄນລ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງໝົດ 108ຄົນ, ໃນນັ້ນມີອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 56 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 4 ຄົນ, ອາຈານສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ ມີ ຫຼັກສູດການ-ຮຽນການສອນຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈໍານວນ 5 ສາຂາຄື:

  1.ສາຂາກົດໝາຍແພ່ງ                                                               140 ໜ່ວຍກິດ

  2.ສາຂາການປົກຄອງ                                                               146 ໜ່ວຍກິດ

  3.ສາຂາກົດໝາຍອາຍາ                                                               136 ໜ່ວຍກິດ

  4.ສາຂາກົດໝາຍເສດຖະກິດ                                                       146 ໜ່ວຍກິດ

  5.ສາຂາການຕ່າງປະເທດ                                                             146 ໜ່ວຍກິດ

ແລະ ມີຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ຄື:ສາຂາກົດໝາຍຍຸດຕິທຳ

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງໃຜລາວ, ເປັນທີ່ປຶກສາທາງ ດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານກົດໝາຍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສ່ວນບຸກຄົນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 030 5709994 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.flp.nuol.edu.la

10.ຄະນະກະເສດສາດ (ຄກສ)

ຄກສ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດນາບົງ,ມີອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ,ສະຖານທີ່ ຝຶກຫັດພາກສະໜາມ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ. ຄກສ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງໝົດ 83ຄົນ, ໃນນັ້ນມີອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 10 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 37 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 7 ຄົນ, ອາຈານ ສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ ມີຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈໍານວນ6 ຫຼັກສູດ(ໃຊ້ເວລຮຽນ4ປີມີ5ສາຂາແລະໃຊ້ເວລຮຽນ5ປີມີ1ສາຂາ)ຄື:

  1.ສາຂາການປູກຝັງ                                                                   137 ໜ່ວຍກິດ

  2.ສາຂາການລ້ຽງສັດ                                                                  141 ໜ່ວຍກິດ

  3.ສາຂາເສດຖະກິດກະສິກຳແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ                 135 ໜ່ວຍກິດ

  4.ສາຂາການປ້ອງກັນພືດ                                                              133 ໜ່ວຍກິດ

  5.ສາຂາການປະມົງ                                                                     145 ໜ່ວຍກິດ

    6.ສາຂາສັດຕະວະແພດ (ໃຊ້ເວລາຮຽນ 5 ປີ)                            176 ໜ່ວຍກິດ

ແລະ ມີຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ2ສາຂາ ຄື:

            1ສາຂາ ການປູກຝັງ                                   2.  ສາຂາ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບບັນດາສາຂາວິຊາຕ່າງໆຂອງຄະນະກະເສດສາດທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາບັນດາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງອຸດສະຫກຳ ແລະ ການຄ້າ, ບັນດາພະແນກການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງຂອງຂະແໜງການ ຫຼື ກະຊວງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກຄະນະກະເສດສາດຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ນໍາໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ຊົນນະບົດ, ທຸລະກິດເອກະຊົນ, ທະນາຄານ ຫຼື ສາມາດປະກອບທຸລະກິດກະເສດດ້ວຍຕົນເອງ. ປັດຈຸບັນນີ້ປະເທດລາວມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ຮຽນຈົບຈາກຄະນະກະເສດສາດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກສະເພາະສາຂາວິຊາກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ຍອດໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 030 5904014

11. ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ (ຄສຄ)

ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມີຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ຄສຄຕັງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ມີອາຄານຮຽນທີເປັນເອກະລາດ, ມີຫ້ອງຮຽນ, ທົດລອງ ຫຼື ຫ້ອງຝຶກປະຕິບັດ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ມີຫ້ອງອ່ານທີ່ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະພາກວິຊາຄົບຖ້ວນ ແລະ ສວຍງາມ. ຄສຄ ມີພະນັກງານ ແລະອາຈານສອນທັງໝົດ 109 ທ່ານ ໃນນັ້ນມີອາ ຈານລະດັບປະລິນຍາເອກຈຳນວນ 11ຄົນ, ປະລິຍາໂທຈຳນວນ 45 ຄົນຮອງສາດສະດາຈານ 13 ຄົນ, ອາຈານ ສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ ມີຫຼັກສູດການສອນ-ການຮຽນທີຫຼາກຫຼາຍ; ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນມີຫຼັກສູດລະດັບປະລິນ ຍາຕີ ຈຳນວນ 9ສາຂາ ດັ່ງນີ້ຄື:

  1.ສາຂາພູມີສາດແລະພູມີສາລະສົນເທດ                                       144 ໜ່ວຍກິດ

  2.ສາຂາບັນນາຮັກສາດແລະ ສາລະສົນເທດສາດ                            134 ໜ່ວຍກິດ

  3.ສາຂາປະຫວັດສາດແລະມະນຸດວິທະຍາ                                        142 ໜ່ວຍກິດ

  4.ສາຂາບູຮານວິທະຍາແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ                               137 ໜ່ວຍກິດ

  5.ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ                                                               137 ໜ່ວຍກິດ

  6.ສາຂາການໂຮງແຮມ                                                                 140 ໜ່ວຍກິດ

  7.ສາຂາພັດທະນາຊຸມຊົນແລະ ຊົນນະບົດ                                    141 ໜ່ວຍກິດ

  8.ສາຂາສັງຄົມສົງເຄາະ                                                                   141 ໜ່ວຍກິດ

  9.ສາຂາການເມືອງແລະບໍລິຫານລັດຖະກິດ                                     139 ໜ່ວຍກິດ

ແລະ ມີຫຼັກສູດ -ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ3ສາຂາ ຄື:

1.ສາຂາການເມືອງແລະບໍລິຫານລັດຖະກິດ            2. ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ

3. ສາຂາການໂຮງແຮມ

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງໃຜລາວ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນຕ່າງໆ, ໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານນີ້ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 770876

12. ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (ຄຊນ)

ຄຊນ ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດຕາດທອງ, ເປັນຄະນະວິຊາທີ່ຕັ້ງຂື້ນມາໃໝ່ຊຶ່ງໄດ້ແຍກອອກມາຈາກຄະນະວິ ສະວະກໍາສາດ, ມີອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫ້ອງສະໝຸດ, ມີ ສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທິວທັດສວຍງາມ. ຄຊນມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງໝົດ55ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ ອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ3ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ19ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ2ຄົນ, ອາຈານສອນທຸກຄົນມີ ປະສົບການສູງ, ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຫລາກຫລາຍຊຶ່ງປະຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈໍານວນ3ສາຂາຄື:

1.ສາຂາຊົນລະປະທານ                                                                  150 ໜ່ວຍກິດ

2.ສາຂາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ                                          150 ໜ່ວຍກິດ

3. ສາຂາອຸດຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົບກະສາດ                            142ໜ່ວຍກິດ

 ແລະ ມີຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີຈໍານວນ 1 ສາຂາຄື ສາຂາຊົນລະປະທານ 64 ໜ່ວຍກິດ

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຈາກສາຂາວິຊາຕ່າງໆຂອງຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາບັນດາກະຊວງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະຊວງກະສີກໍາ-ປ່າໄມ້, ກົມຊົນລະປະທານ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນສໍາຫລວດອອກແບບຊົນລະ ປະທານ, ພະແນກກະສີກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສີກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ; ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ; ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງໂຍທາ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ແລະອື່ນໆ. ນອກນັ້ນຍັງສາມາດສະໝັກເຮັດ ວຽກນໍາບໍລິສັດເອກະຊົນ, ໂຄງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ(NGOs)ໄດ້ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ປະເທດລາວມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ຮຽນຈົບສາຂາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກ່າວ ມາຂ້າງເທິງນີ້ເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດທີ່ຕ້ອງການຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກສະເພາະສາຂາວິຊາກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ 021 670848, ແຟກ: 021 670607,  ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.nuol.edu.la  or www.fglaos.com/FWR/

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ການຮັບສະໝັກ ການຮັບສະໝັກ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ແນະນໍາຄະນະວິຊາ ແລະ ບັນດາຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ, ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2015-2016

ທຶນການສຶກສາ