nuol.edu.laຕາຕະລາງການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສົກຮຽນ 2015-2016

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ສົກສຶກສາ 2015-2016

  1. ວັນທີສອບເສັງ: ລະຫວ່າງວັນທີ 05-06 ສິງຫາ 2015.

  2. ເລີ່ມຂາຍຄຳຮ້ອງ: ວັນທີ 29/06/2015 ເຖິງວັນທີ 30/07/2015.

  3. ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ລົງທະບຽນສອບເສັງ: ແຕ່ວັນທີ 01/07/2015 ເຖິງວັນທີ 30/07/2015 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ(ສະໂມສອນໃຫຍ່).

  4. ໃຫ້ນັກສຶກສາມາຕິດຕາມເບິ່ງລາຍຊື່ ແລະ ຫ້ອງສອບເສັງໄດ້ໃນ ວັນທີ 04/08/2015.

ຕາຕະລາງເວລາ ສຳລັບການສອບເສັງ:

ວັນທີສອບເສັງ

ເວລາສອບເສັງ

ວິຊາສອບເສັງ

ວັນພຸດ 

ວັນທີ 05/08/2015

 ຕອນເຊົ້າ 9:00 ມ - 11:00 ມ (120 ນາທີ)

ຟິຊິກສາດ + ເຄມີສາດ 

 ຕອນບ່າຍ: 14:00 ມ - 15:30 ມ (90 ນາທີ)

ພາສາລາວ + ວັນນະຄະດີ

 ວັນພະຫັດ 

ວັນທີ 06/08/2015

 ຕອນເຊົ້າ 9:00 ມ - 11:00 ມ (120 ນາທີ)

 ຄະນິດສາດ

 ຕອນບ່າຍ: 14:00 ມ - 15:30 ມ (90 ນາທີ)

 ພູມີສາດ + ປະຫວັດສາດ

  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ພົວພັນຫ້ອງການວິຊາການ ມຊ ໃນວັນ, ເວລາລັດຖະການ ຫຼື ໂທ 021-740 284 ຫຼື ເຂົ້າໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ www.nuol.edu.la

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ການຮັບສະໝັກ ການຮັບສະໝັກ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ຕາຕະລາງການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສົກຮຽນ 2015-2016

ທຶນການສຶກສາ