nuol.edu.laສາຂາວິຊາຮຽນທັງໝົດທີ່ໄດ້ເປີດສອນຢູ່ ມຊ ໃນສົກສຶກສາ 2015-2016

1.

ຄະນະ ວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ

7.

ຄະນະ ສຶກສາສາດ

1.1

ສາຂາ ວິຊາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

7.1

ສາຂາ ຄູຄະນິດສາດ

1.2

ສາຂາ ວິຊາການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ

7.2

ສາຂາ ຄູຟີຊິກສາດ

1.3

ສາຂາ ວິຊາການວາງແຜນພັດທະນາ

7.3

 ສາຂາ ຄູເຄມີສາດ

1.4

ສາຂາ ວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ

7.4

ສາຂາ ຄູຊີວະສາດ

2.

ຄະນະ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

7.5

ສາຂາ ຄູພາສາ ອັງກິດ

2.1

ສາຂາ ຄະນິດສາດ

7.6

ສາຂາ ຄູພາສາຝະລັ່ງ

2.2

ສາຂາ ສະຖິຕິ

7.7

ສາຂາ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

2.3

ສາຂາ ຄະນິດສາດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ   

7.8

ສາຂາ ຄູປະຫວັດສາດ

2.4

ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

7.9

ສາຂາ ຄູພູມີສາດ

2.5

ສາຂາ ທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້

7.10

ສາຂາ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ

2.6

ສາຂາ ວັດສະດຸສາດ

7.11

ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ

2.7

 ສາຂາ ເຄມີສາດ

7.12

ສາຂາ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ

2.8

ສາຂາ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

7.13

ສາຂາ ຄູພະລະສຶກສາ

2.9

ສາຂາ ຊີວະວິທະຍາ

8.

ຄະນະ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

2.10

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ

8.1

ສາຂາ ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້

2.11

ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

8.2

ສາຂາ ເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ      

2.12

ສາຂາ ການພັດທະນາເວບໄຊ

8.3

ສາຂາ ເສດຖະສາດພາກລັດ             

2.13

ວິທະຍາສາດນິວເຄຣຍ

8.4

ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ                

2.14

ສາຂາ ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ

8.5

ສາຂາ ການຕະຫຼາດ  

3.

ຄະນະ ວິສະວະກຳສາດ

8.6

ສາຂາ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ     

3.1

ສາຂາວິສະວະກຳ ໂຍທາ

8.7

ສາຂາ ການຄ້າ            

3.2

ສາຂາວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ

8.8

ສາຂາ ການບັນຊີ

3.3

ສາຂາວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່

8.9

ສາຂາ ການກວດສອບ

3.4

ສາຂາວິສະວະກຳ ອຸດສາຫະກຳ

8.10

ສາຂາ ພາສີ ແລະ ອາກອນ

3.5

ສາຂາວິສະວະກຳ ກົນຈັກ

9.

ຄະນະ ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ

3.6

ສາຂາວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ

9.1

ສາຂາ ກົດໝາຍແພ່ງ

3.7

ສາຂາວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ

9.2

ສາຂາ ການປົກຄອງ

3.8

ສາຂາວິສະວະກຳ ອີເລັກໂຕຼນິກ

9.3

ສາຂາ ກົດໝາຍອາຍາ

3.9

ສາຂາວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

9.4

ສາຂາ ກົດໝາຍທຸລະກິດກິດ

3.10

ສາຂາວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ

9.5

ສາຂາ ການຕ່າງປະເທດ

3.11

ສາຂາວິສະວະກຳ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

10.

ຄະນະ ກະເສດສາດ

3.12

ສາຂາວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ

10.1

ສາຂາ ການປູກຝັງ

3.13

ສາຂາວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ

10.2

ສາຂາ ການລ້ຽງສັດ

3.14

ສາຂາວິສາວະກຳເຄມີ

10.3

ສາຂາ ເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ອາຫານ               

3.15

ຄູອາຊີວະສຶກສາ:

10.4

ສາຂາ ການປ້ອງກັນພືດ

1. ສາຂາວິສະວະກໍາ ໂຍທາ

10.5

ສາຂາ ການປະມົງ

2.ສາຂາວິສະວະກໍາ ກົນຈັກ

10.6

ສາຂາ  ສັດຕະວະແພດ

3.ສາຂາວິສະວະກໍາ ໄຟຟ້າ

11.

ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ

4.ສາຂາວິສະວະກໍາ ເອເລັກໂຕຼນິກ

11.1

ສາຂາພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດສາດ

5.ສາຂາວິສະວະກໍາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

11.2

ສາຂາບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ

 

11.3

ສາຂາປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ

4.

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

11.4

ສາຂາບູຮານວິທະຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

4.1

ສາຂາ ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

11.5

ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ

4.2

ສາຂາ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

11.6

ສາຂາການໂຮງແຮມ

4.3

ສາຂາ ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

11.7

ສາຂາພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ

4.4

ສາຂາ ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

11.8

ສາຂາສັງຄົມສົງເຄາະ

4.5

ສາຂາ ທ່ອງທ່ຽວອານຸຮັກ

11.9

ສາຂາການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ

5.

ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

12.

ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

5.1

ສາຂາສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

11.1

ສາຂາວິສະວະກຳ ຊົນລະປະທານ

5.2

ສາຂາອອກແບບຜະລິດຕະພັນ

11.2

ສາຂາວິສະວະກຳ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

5.3

ສາຂາອອກແບບຕົກແຕ່ງ

11.3

ສາຂາອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົບກະສາດ

5.4

ສາຂາວິທະຍາການອາຄານ

   

5.5

ສາຂາການວາງແຜນແລະອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ

   

6.

ຄະນະ ອັກສອນສາດ

ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິນຍາ

6.1

ສາຂາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

6.2

 ສາຂາ ສື່ສານມວນຊົນ

1.

ສາຂາປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ

6.3

ສາຂາພາສາອັງກິດ

   

6.4

ສາຂາພາສາຝະລັ່ງ

   

6.5

ສາຂາພາສາຍີ່ປຸ່ນ

   

6.6

ສາຂາພາສາຈີນ

   

6.7

ສາຂາພາສາຫວຽດນາມ

   

6.8

ສາຂາພາສາເຢຍລະມັນ

   

6.9

ສາຂາພາສາເກົາຫລີ

   

6.10

ສາຂາພາສາລັດເຊຍ

   

6.11

ສາຂາພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ

   
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ການຮັບສະໝັກ ການຮັບສະໝັກ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາຮຽນທັງໝົດທີ່ໄດ້ເປີດສອນຢູ່ ມຊ ໃນສົກສຶກສາ 2015-2016

ທຶນການສຶກສາ