nuol.edu.laຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

  1. ນັກສຶກສາປະກອບຄໍາຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງ ຊຶ່ງມີຂາຍໃນລາຄາຊຸດລະ ກີບ ຊຶ່ງປະກອບມີ:

-  ບັດອະນຸຍາດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ຊຶ່ງນັກສອບເສັງຈະເປັນຜູ້ຂຽນ ຊື່, ນາມສະກຸນ, ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ, ທີ່ຢູ່ ປັດຈຸບັນ ແລະ ຕິດຮູບ 2 ແຜ່ນ.

-  ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກຂໍເລືອກຄະນະວິຊາ ແລະ ສາຂາວິຊາທີ່ນັກສຶກສາຕ້ອງການຮຽນ.

-  ໃບແນະນຳຄະນະວິຊາ ແລະ ສາຂາວິຊາຮຽນ ທີ່ໄດ້ເປີດສອນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

( ໃນກໍລະນີນັກສຶກສາຄົນໃດຕ້ອງການຊື້ສໍດຳ ແລະ ໂຮງແຫຼມສໍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການສອບເສັງ ພະນັກງານ ທີ່ບໍລິການຂາຍຄຳຮ້ອງໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ມີຂາຍໃຫ້ ຊຸດລະ 5.000ກີບ).

  1. ນັກສຶກສາຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

-  ຂຽນຂໍ້ມູນຕ່າງໆລົງໃນຄຳຮ້ອງທີ່ຂໍສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ພ້ອມດ້ວຍສຳເນົາໃບເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບມ.7 ພ້ອມດ້ວຍສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ (ສໍາລັບນັກຮຽນ ມ.7 ທີ່ ຈົບສົກສຶກສາ 2014-15); ສ່ວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ມ.7 ກ່ອນສົກສຶກສາ 2014-15ຕ້ອງສຳເນົາປະກາ ສະນີຍະບັດຖາວອນພ້ອມດ້ວຍສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ.

-  ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ 1ຊຸດ ແລະ ເອົາສະບັບດີມທີ່ເປັນກາແດງມາຢັ້ງຢືນ.

  1. ນັກສຶກສາທີ່ສະໝັກສອບເສັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ການສອບເສັງ ເປັນຈຳນວນເງິນ: 35,000ກີບ (ສາມສິບຫ້າພັນກີບຖ້ວນ) ໃຫ້ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບການເງິນຂອງ ມຊ ກ່ອນຍື່ນຄຳຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງ.
  2. ນັກສຶກສາ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງນໍາອະນຸກຳມະການທີ່ຮັບຜິດຊອບກວດກາເອກະສານ. ຖ້າ ເອກະສານຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ໃຫ້ໄປລໍຖ້າຮັບເອົາບັດອະນຸຍາດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງທີ່ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນໄວ້.
  3. ໃນບັດອະນຸຍາດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈະລະບຸເລກລະຫັດຜູ້ສະໝັກສອບເສັງ, ຫ້ອງສອບເສັງ, ອາຄານສອບເສັງ ແລະ ສະຖານທີ່ (ຈຸດ) ສອບເສັງ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ນັກສຶກສາຄວນຊອກໃຫ້ຮູ້ສະຖານທີ່ສອບເສັງ (ຫ້ອງສອບເສັງ) ກ່ອນມື້ສອບເສັງຈະເປັນສິ່ງ ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເພາະມີຫຼາຍສະຖານທີ່ສອບເສັງ. 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ການຮັບສະໝັກ ການຮັບສະໝັກ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ທຶນການສຶກສາ