nuol.edu.laລະບຽບໃນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

. ຂໍ້ແນະນຳສໍາລັບຜູ້ສອບເສັງ

 1. ຜູ້ມີສິດສະໝັກສອບເສັງຕ້ອງສໍາເລັດການສຶກສາຕໍ່າສຸດແມ່ນມັດທະຍົມປາຍ ຫຼື ຊັ້ນກາງ, ບໍ່ແມ່ນນັກສຶກສາກໍາລັງຮຽນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ.
 2. ຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງສຸພາບ ເປັນລະບຽບ (ເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ ຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ), ໄວ້ຊົງຜົມສຸພາບມີມາລະຍາດທີ່ດີ, ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ.
 3. ຕ້ອງມາເຖິງຫ້ອງສອບເສັງກ່ອນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງສອບເສັງຢ່າງໜ້ອຍ 20 ນາທີ ແລະ ຖ້າມາຊ້າ ກວ່າເວລາສອບເສັງ 15 ນາທີ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ.
 4. ຕ້ອງສະແດງບັດອະນຸຍາດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງທຸກໆຄັ້ງ, ກໍລະນີລືມ ຫຼື ເຮັດບັດເສຍ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດນຳຄະນະກຳມະການປະຈຳສະຖານທີ່ສອບເສັງ ໂດຍມີຫຼັກຖານອື່ນມາສະແດງແທນເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບຂັບຂີ່ ຫຼື ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ.
 5. ໃນຫ້ອງສອບເສັງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຈັດສັນຂອງກຳມະການຄວບຄຸມຫ້ອງສອບເສັງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເທົ່າ ນັ້ນ.
 6. ຕ້ອງສອບເສັງຄົບຖ້ວນທຸກວິຊາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຄະນະກຳມະການຈຶ່ງຈະກວດບົດ ແລະໃຫ້ຄະແນນ.
 7. ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງຕ້ອງຂຽນຊື່, ນາມສະກຸນ, ລະຫັດບັດສອບເສັງ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເຈ້ຍຂະໜານ ຕອບພ້ອມດ້ວຍລາຍເຊັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. 

     ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ສອບເສັງ

 1. ຫ້າມນັກສຶກສາຂອງ ມຊ ທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູ່ໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ສະໝັກສອບເສັງເດັດຂາດ.
 2. ຫ້າມນຳເອົາປຶ້ມຕຳລາຮຽນ, ສຳເນົາສູດຄິດໄລ່, ບົດຮຽນ ຫຼື ບົດຄຳຕອບ, ອຸປະກອນອີເລັກໂຕຣນິກ(ໂທລະ ສັບມືຖື, ເຄື່ອງຄິດໄລ່, ໂມງດີຈິຕອນ, ບັນທັດທີ່ມີສູດຄິດໄລ່ ແລະ ອື່ນໆ) ເຂົ້າໃນຫ້ອງສອບເສັງ, ຜູ້ລະເມີດ ຈະຖືກຕັດສິດສອບເສັງ. ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຢຶດມາໄດ້ນັ້ນຄະນະກຳມະການຈະສົ່ງຄືນຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງພາຍຫຼັງ ສິ້ນສຸດການສອບເສັງ.
 3. ຫ້າມໃສ່ເລກລະຫັດບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ປ່ຽນແທນກັນ, ມາເສັງແທນຄົນອື່ນ, ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ສັນຍາລັກຕ່າງໆໃສ່ເຈ້ຍຄຳຕອບ.
 4. ຫ້າມຖືອາວຸດ, ຂອງມີຄົມທຸກຊະນະນິດ, ສານເຄມີ ທີ່ຮ້າຍແຮງເຂົ້າໃນຫ້ອງສອບເສັງ, ເຊິ່ງອາດຈະນຳເປັນ ເຄື່ອງມືໃນການກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ຫຼື ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຄົນອື່ນ.
 5. ຫ້າມກ່າຍໝູ່ຫຼຶ ເອົາໃຫ້ໝູ່ກ່າຍແລະ ໃຊ້ສັນຍານຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທຸຈະລິດໃນການສອບເສັງ.
 6. ຫ້າມເວົ້າ, ສົນທະນາ ຫຼື ສົ່ງສຽງດັງ ໃນເວລາສອບເສັງ, ຫ້າມນຳເຄື່ອງກິນ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເຂົ້າໃນຫ້ອງສອບ ເສັງ.
 7. ຫ້າມອອກຈາກຫ້ອງໃນເວລາສອບເສັງຢູ່ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຈຳເປັນ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ມີກຳມະ ການຕິດຕາມໄປນຳ.
 8. ຫ້າມອອກຈາກຫ້ອງຈົນກວ່າຈະໝົດເວລາສອບເສັງ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ສອບເສັງຈະຕອບສຳເລັດແລ້ວກໍຕາມ.
 9. ຫ້າມສືບຕໍ່ໝາຍຄຳຕອບເມື່ອໄດ້ຮັບສັນຍານໝົດເວລາ ແລະ ຕ້ອງຂວ້ຳເຈ້ຍຄຳຕອບໄວ້ເທິງໜ້າໂຕະຂອງຕົນ.

10. ຫ້າມນຳເອົາບົດສອບເສັງ  ແລະ ເຈ້ຍທຸກຊະນິດອອກຈາກຫ້ອງສອບເສັງ.

ໝາຍເຫດ:ຜູ້ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດ (ຂໍ້ຫ້າມ) ສະບັບນີ້ຈະຖືກຕັກເຕືອນ ຫຼື ຕັດສິດການສອບເສັງທັນທີ .

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ການຮັບສະໝັກ ການຮັບສະໝັກ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ລະບຽບໃນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ທຶນການສຶກສາ