nuol.edu.laລາຍຊື່ນັກສຶກສາສັບຊ້ອນເພີ່ມເຕີມປະຈຳສົກຮຽນ 2017-18

  • ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 071/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2009
  • ອີງຕາມ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄະນະກຳມະການສັບຊ້ອນນັກສຶກສາເຂົ້າຣຽນ ປີທີ 1 ສຳລັບສົກສຶກສາ 2017-2018
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ການຮັບສະໝັກ ການຮັບສະໝັກ ລາຍຊື່ນັກສຶກສາສັບຊ້ອນເພີ່ມເຕີມປະຈຳສົກຮຽນ 2017-18

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ