nuol.edu.laCall for Application: The 2nd Global Entrepreneurship Summer Camp 2017, Thailand

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມ (Mahasarakham University) ຈະຈັດໂຄງການຕັ້ງຄ້າຍ Global Entrepreneurship Summer Camp 2017(GESC 2017) ຄັ້ງທີ 2 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-19 ສິງຫາ 2017 ທີ່ ປະເທດໄທ. ໂຄງການຕັ້ງຄ້າຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເສີມສ້າງທັກສະການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ໄປພ້ອມກັບການທັດສະນະສຶກສາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມຈັດຫາໃຫ້. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕັ້ງຄ້າຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ໝາຍເຫດ:  -    ກຳນົດປິດການລົງທະບຽນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017.

-     ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕັ້ງຄ້າຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຈຳນວນ 700 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມ ເຊິ່ງຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ ຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າອາຫານ, ຄ່າເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ຄ່າເດີນທາງພາຍໃນປະເທດໄທ; ສ່ວນຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ໄທ-ລາວ ແມ່ນຈັດການດ້ວຍຕົນເອງ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: The 2nd Global Entrepreneurship Summer Camp 2017, Thailand

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ