nuol.edu.laCall for Application: International Week Program at Universitas Gadjah Mada, Indonesia

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລກາດຈະມາດາ (Universitas Gadjah Mada) ຈະໄດ້ຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ International Week Program – ASEAN Business Environment ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ - 4 ສິງຫາ 2017 ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດ ໄປພ້ອມກັບການທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລກາດຈະມາດາຈັດຫາໃຫ້. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ແລະ ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່: https://iweek.feb.ugm.ac.id.

ໝາຍເຫດ:   -   ກຳນົດການຮັບສະໝັກ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017.   

-  ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຈຳນວນ 425 ໂດລາສະຫະລັດ (ຄ່າລົງທະບຽນ) ຫຼື 520 ໂດລາສະຫະລັດ (ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າທີ່ພັກ) ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລກາດຈະມາດາ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: International Week Program at Universitas Gadjah Mada, Indonesia

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ