nuol.edu.laCall for Application: Programmecanadien de bourses de la Francophonie 2018 (PCBF), Canada

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກທຶນການສຶກສາ Programmecanadien de bourses de la Francophonie 2018 (PCBF), ປະເທດ CANADA ເຊິ່ງເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2017 – ວັນທີ 31 ພະຈິກ 2017. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື ປະສານງານກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບທຶນການສຶກສາ PCBF2018 ປະຈໍາ ສປປ ລາວໄດ້ໂດຍກົງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ອາຈານ ສຸວັນນະພາ ວົງໄຊ, ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມຊ, ເບີໂທລະສັບ: 020 5542 7822, ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໝາຍເຫດ:  - ຂະແໜງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດ: ວິສະວະກໍາສາດ (Ingénierie), ການຝຶກອົບຮົມຄູພາສາຝຣັ່ງ (formation des formateurs de français), ກົດໝາຍສາກົນ (Droit international), ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (Réduction de la pauvreté).

-   ຜູ້ສະໝັກທຶນຕ້ອງມີລະດັບດ້ານພາສາຝຣັ່ງ DELF B2 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີລະດັບພາສາອັງກິດໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນເອງສະໝັກເອົາທຶນ.

-   ປິດຮັບສະໝັກແບບຟອມສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2017.

    -   ຜູ້ສະໝັກທຶນຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ ມຊ ຄະນະອັກສອນສາດ, ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ ກ່ອນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017.

-     ສໍາພາດຜູ້ສະໝັກທຶນໃນວັນທີ 6 - 7 ພະຈິກ 2017.

-     ສົ່ງຜົນການຄັດເລືອກໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບທຶນທີ່ປະເທດ CANADA ໃນ ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017.

-ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອສາທິດຂັ້ນຕອນການສະໝັກທຶນທີ່: https://youtu.be/qKVw_CTYNH4.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ນອກຈາກນີ້, ພະນັກງານທີ່ສັງກັດຢູ່ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ກໍ່ສາມາດສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Programmecanadien de bourses de la Francophonie 2018 (PCBF), Canada

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ