nuol.edu.laCall for Participation: the Community and Technological Camp (Comm TECH) Camp Insight 2018, Indonesia

      ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ສະຖາບັນ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ກຳລັງຈະຈັດງານຕັ້ງຄ້າຍ Community and Technological Camp (Comm TECH) Camp Insight 2018 ໃນຫົວຂໍ້: “Solving local problems with Global knowledge” ລະຫວ່າງວັນທີ 24 ມັງກອນ - 6 ກຸມພາ 2018, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດດ້ານການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄປພ້ອມກັບການຮຽນຮູ້ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳອິນໂດເນເຊຍ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານຕັ້ງຄ້າຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີການສະໝັກໄດ້ທີ່ http://international.its.ac.id/commtech-insight-2018/

ໝາຍເຫດ: - ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 29 ທັນວາ 2017.

-     ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າລົງທະບຽນ ຈຳນວນ 1,600 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະເປັນຄ່າຮຽນ, ຄ່າທັດສະນະສຶກສາ, ຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ຄ່າອາຫານ; ພ້ອມກັນນັ້ນຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານຍັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າປະກັນໄພສຸຂະພາບດ້ວຍຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

- ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຈາກຝ່າຍອິນໂດເນເຊຍ ຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າລົງທະບຽນ ຫຼື ຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນເຄິ່ງຄ່າ (800 ໂດລາສະຫະລັດ) ຫຼື ຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນສ່ວນໜຶ່ງ (1,000 ໂດລາສະຫະລັດ).

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Participation: the Community and Technological Camp (Comm TECH) Camp Insight 2018, Indonesia

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ