nuol.edu.laCall for Participation: The International Dean’s Course for Southeast Asia 2018/19, Germany

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ:  ອົງການ DAAD ຮ່ວມກັບ ເຄືອຂ່າຍກອງປະຊຸມອະທິການບໍດີເຢຍລະມັນ (the German Rectors’ Conference: HRK), ສູນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່ ປະເທດເຢຍລະມັນ (the Center for Higher Education: CHE) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດປະຍຸກອົດສ໌ນາບຣຸກ (University of Applied Sciences Osnabruck)ຈະຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ຫຼັກສູດສຳລັບຄະນະບໍດີສາກົນ (The International Dean’s Course for Southeast Asia 2018/19) ເຊິ່ງແບ່ງເວລາອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື:

ໄລຍະທີ 1: ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ - 6 ກໍລະກົດ 2018, ງານສຳມະນາ ທີ່ ປະເທດເຢຍລະມັນ

ໄລຍະທີ 2: ວັນທີ 6 – 8 ພະຈິກ 2018, ກອງປະຊຸມພາກປະຕິບັດການລະດັບກາງ ທີ່ ປະເທດຟິລິນປິນ

ໄລຍະທີ 3: ວັນທີ 4 – 7 ກຸມພາ 2019, ງານສຳມະນາ ທີ່ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີການສະໝັກໄດ້ທີ່: www.daad.de/dies/en ແລະ www.international-deans-course.org .

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

1.      ຕ້ອງເປັນພະນັກງານ-ອາຈານທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ຄະນະບໍດີ (ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່), ຮອງຄະນະບໍດີ ຫຼື ຫົວໜ້າພາກວິຊາ;

2.      ຕ້ອງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 40 ຫາ 50 ປີ;

3.      ຕ້ອງມີທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີເລີດ.

ໝາຍເຫດ:  -  ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 31 ຕຸລາ 2017.

-     ຄ່າລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມງານແມ່ນ 600 ເອີໂຣ ຊຶ່ງຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ.

-     ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຍົກເວັ້ນ ຄ່າປີ້ຍົນໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າກິນຢູ່ພັກເຊົາ.

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Participation: The International Dean’s Course for Southeast Asia 2018/19, Germany

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ