nuol.edu.laCall for Application: 2018 kit Spring Semester Graduate School Program, Master & Doctoral Degree, Kumoh National Institute of Technology, R. Korea

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ (2018 kit Spring Semester Graduate School Program) ໃນສາຂາວິສະວະກຳສາດ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດຄຸໂມະ (Kumoh National Institute of Technology), ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃນເດືອນ ກຸມພາ 2018. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີການສະໝັກໄດ້ທີ່: http://eng.kumoh.ac.kr ຫຼື ປະສານ ທ່ານ Eugene Park, ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື eugenepark.kit@gmail.comໂທ: +82-54-478-7223

ໝາຍເຫດ:  -  ປິດຮັບສະໝັກພາຍໃນວັນທີ ທັນວາ 2017.

  -  ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ (100%, 50% ຫຼື 30% ຂອງຄ່າຮຽນ).

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: 2018 kit Spring Semester Graduate School Program, Master & Doctoral Degree, Kumoh National Institute of Technology, R. Korea

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ