nuol.edu.laCall for Participation: The Feeling Korea Program 2018, Chonbuk National University, R. Korea

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ The Feeling Korea Program 2018 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊົນບຸກ (Chonbuk National University), ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ; ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງງານແມ່ນ ເນັ້ນໃສ່ການຮຽນພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳເກົາຫຼີ. ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ໄລຍະ 2 ອາທິດ (Short-Term) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ມັງກອນ - 2 ກຸມພາ 2018 ແລະ ໄລຍະ 3 ອາທິດ (Long-Term) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ມັງກອນ - 9 ກຸມພາ 2018. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີການສະໝັກໄດ້ທີ່: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໝາຍເຫດ: -   ໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນ ຈຳນວນ 800 ໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະ 2 ອາທິດ)/ 1,500ໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະ 3 ອາທິດ) ຊຶ່ງຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ ຄ່າຮຽນ, ຄ່າທັດສະນະສຶກສາ, ຄ່າກິນຢູ່-ພັກເຊົາ; ສ່ວນຄ່າປີ້ຍົນ ແລະ ຄ່າປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແມ່ນນັກສຶກສາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຈັດການດ້ວຍຕົນເອງ.

-  ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນໃຫ້ມາສະເໜີຊື່ ທີ່ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມຊ ຫ້ອງ 103 ກ່ອນວັນທີ 6ທັນວາ 2017.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Participation: The Feeling Korea Program 2018, Chonbuk National University, R. Korea

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ