nuol.edu.laCall for Application: 7 Day Isan P2A On Campus Journey, Mahasarakham University, Thailand

     ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມ (Mahasarakham University) ຈະໄດ້ຈັດການທັດສະນະສຶກສາ 7 Day Isan P2A On Campus Journey ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 -ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ ປະເທດໄທ. ການທັດສະນະສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວັດທະນະທຳ ໄປພ້ອມກັບການທັດສະນະສຶກສາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມຈັດຫາໃຫ້. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການທັດສະນະສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ກັບ ທ່ານ ນາງ Jocebel Ramirez Bonilla, ປະທານຄະນະກຳມະການການທູດນັກສຶກສາ P2A, ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ແລະ ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: https://goo.gl/g7pf0E.

ໝາຍເຫດ:  ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການທັດສະນະສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຈຳນວນ 150 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມ ເຊິ່ງຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ ຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າອາຫານ, ຄ່າເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ຄ່າເດີນທາງພາຍໃນປະເທດໄທ; ສ່ວນຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ໄທ - ລາວ ແມ່ນຈັດການດ້ວຍຕົນເອງ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: 7 Day Isan P2A On Campus Journey, Mahasarakham University, Thailand

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ