nuol.edu.laຂ່າວພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

ສະແດງ # 
ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາສຶກສາທາງດ້ານການພັດທະນາ ຫລັກສູດນາໆຊາດ(ສອນເປັນພາສາອັງກິດ, ວັນເສົາ-ວັນທິດ ເວລາ: 08:30-16:30) ສົກສຶກສາ 2017-2018.
ຫ້ອງການການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີໄດ້ປະກາດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 02 ທ່ານໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017.
ແຈ້ງລາຍຊື່ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານການເງິນຮຸ່ນ ທີ 11 ປະຈຳສົກສຶກສາ 2017-2018.
ພາລະບົດບາດຫ້ອງການການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ
ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ, ຊຸດທີ 11 ສົກສຶກສາ 2017-2018
ຂໍ້ມູນຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກທີ່ເປີດສອນທົ່ວ ມຊ.
ຫຼັກສູດປ.ໂທ,ປ.ເອກ ແລະ ສາຂາທີ່ເປີດສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ໜ້າຫລັກ ການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ