nuol.edu.la

ລາຍຊື່ນັກສຶກສາສັບຊ້ອນເພີ້ມເຕີມ ປະຈຳສົກຮຽນ 2017-18ຂ່າວພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

 

ລວມຫຼັກສູດ 56 ຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ 2; ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ 54 (Updated 8 ພຶດສະພາ 2017)
ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ     ເບີໂທຮ: 021 770 876, 770 877
11 ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສາຂາການສຶກສາປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (Master of Social Sciences  in Population and Development Studies)  19,740,000
12 ປະລິນຍາໂທສິລະປະສາດ ສາຂາການພັດທະນາສັງຄົມ (Master of Arts in Social Development)  17,480,000
13 ປະລິນຍາໂທສິລະປະສາດ ສາຂາການການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນວັດທະນາທຳ (Master of Arts in Cultural Resources Management)  17,480,000
14 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສາຂາບໍລິຫານອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ (Master of Social in Tourism Industry Administration)  18,800,000
15 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສາຂາວິທະຍາສາດການເມືອງ (Master of Social Scieces in Political Science)  18,800,000
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້  ເບີໂທຣ:  021 770 813,  770 097
16 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດພູມີສາດສາຂາການຈັດການການພື້ນທີ່ເພື່ອການພັດທະນາ (Master of Science in Geography Program)  18,800,000
17 ປະລິນຍາໂທ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ (Master Program in Intergrated Forest Resources Management)  24,050,000
18 ປະລິນຍາເອກ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ (Doctoral Program in Integrated Forest Resources Development)  68,000,000
19 ປະລິນຍາໂທ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ (ສະບັບປັບປຸງ) Master of Science Program in Rural Development  24,050,000
20 ປະລິນຍາໂທການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) Master of Science Program in Forest Resources Management  24,050,000
21 ປະລິນຍາໂທຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ Master of Science Programme in Forest Management for Climate Change Mitigation and Adaptation  24,050,000
22 ປະລິນຍາໂທການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ Master Science Programme in Watershed Management  24,350,000
ຄະນະກະເສດສາດ  ເບີໂທຣ:021 870031, 870048
23 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນກະສິກຳແບບຍືນຍົງ (Mester of Sciences Program in Sustainable Agricultural Resources Management)  21,250,000
24 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາວິທະຍາສາດສັດ Master of Science Program in Animal Science  23,122,000
25 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສາຂາ ການປູກຝັງ Master of Science Program in Plant Science   21,250,000

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດເບີໂທຣ: 021 770 067,

                                                   :720 160

26 ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການບໍລິຫານ(Master of Business Administration Program in Management) 28,600,000
27 ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການຕະຫຼາດ(Master of Business Administration Program in Marketing) 28,600,000
28 ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການບັນຊີ (Master of Business Administration Program in Accounting) 28,600,000
29 ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການເງິນ (Master of Business Administration Program in Finance) 28,600,000
30 ປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ (Curriculum of Master's Degree of Economics: Majoring in International Economics) 28,600,000
31 ປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ (Curriculum of Master's Degree of Economics: Majoring in Monetory and Public Economics) 28,600,000
32 ປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ (Curriculum of Master's Degree of Economics: Majoring in Development and Planning Economics) 28,600,000
ຄະນະສຶກສາສາດ  ເບີໂທຣ: 021 770 473
33 ປະລິນຍາໂທສຶກສາສາດ ສາຂາຫຼັກສູດ ແລະ ການສິດສອນ (Master of Education in Curriculum and Instruction)  20,000,000
34 ປະລິນຍາໂທສຶກສາສາດ ສາຂາບໍລິຫານການສຶກສາ (Master Program in Educational Administration)   20,000,000
35 ປະລິນຍາໂທສຶກສາສາດ ສາຂາການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ (Master of Education Program in Education for Locality Development)   21,150,000
ຫ້ອງການການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ເບີໂທຣ: 021 770 389
36 ປະລິນຍາໂທ ສາຂາສຶກສາທາງດ້ານການພັດທະນາ (Master Program in Development Studies)  24,600,000
37 ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ (Master of Financial Management)  25,300,000
38 ປະລະລິນຍາເອກ ສາຂາວິທະຍາສາດການບໍລິຫານ (Doctor of Philosophy Program in Management Science)  10,500 USD 
ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ເບີໂທຣ: 021 770 173
39 ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຄະນິດສາດ (Master of Science Program in Mathematics)  23,400,000
40 ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ (Master of Science Program in Biology)  
41 ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຟີຊິກສາດນຳໃຊ້ (Master of Science Program in Applied Physics  23,920,000
42 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາພະລັງງານທົດແທນ (Master's Degree of Science Program in Renewable Energy  20,700,000
ຄະນະອັກສອນສາດ     ເບີໂທຣ:  021 740 277
43 ປະລິນຍາໂທ ອັກສອນສາດສາຂາວິຊາການສອນພາສາອັງກິດ-ພາສາຕ່າງປະເທດ (Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language)  19,600,000
44 ປະລິນຍາໂທ ວັນນະຄະດີລາວ (Master Program in Lao Literature)  17,280,000
  ປະລິນຍາໂທ ວັນນະຄະດີລາວ (Master Program in Lao Literature)  19,800,000
45 ປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດ ສາຂາພາສາລາວ (Master Arts in Lao Language Program)  24,000,000
  ປະລິນຍາໂທ ສາຂາພາສາລາວ (Master of Arts in Lao Language Program)  19,800,000
46 ປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດ (Master of Arts in English for Communication and Management Programme) 24,800,000
ສະຖາບັນຮ່ວມມືລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ  021 770 267, 021 720 156
47 ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (Master Program in Business Administration)  25,000,000
ຄະນະສະຖາປັດຕະ ຍະກຳສາດ  ໂທຣ: 021 451 472, 771 419
48 ປະລິນຍາໂທການອອກແບບຜັງເມືອງ (Master Program of Urban Design)  23,000,000
49 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາການວາງແຜນສະພາບແວດລ້ອມເມືອງ (Master Program of Science in Urban Environmental Planning)  23,000,000
50 ປະລິນຍາໂທສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຜັງເມືອງສຶກສາ (Master Program of Architechture and Urban Studies)  24,000,000
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ເບີໂທ: 021 312 010,352 801
51 ປະລິນຍາໂທ ນິຕິສາດ (Master of Laws Program)  24,000,000
52 ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາຂາກົດໝາຍສາກົນ (Master of Arts Program in International Law) 21,132,000
53 ປະລິນຍາໂທລັດຖະສາດ ສາຂາກົດໝາຍປົກຄອງ Master of Political Science Program in Administrative Law 24,000,000
54 ປະລິນຍາໂທນິຕິສາດ ສາຂາກົດໝາຍທຸລະກິດ Master of Law Program in Business Law 25,000,000
ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
55 ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ສາຂາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານ Master of Science in Water Resources in Integrated Water Resources Management 25,300,000
ຄະນະວິທະຍາສາດສິງແວດລ້ອມ
56 ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ສາຂາການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ Master of Science Program in Environmental Planning and Management of Project 23,000,000
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ໜ້າຫລັກ ການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ຂໍ້ມູນຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກທີ່ເປີດສອນທົ່ວ ມຊ.

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ