nuol.edu.la

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ໜ້າຫລັກ ການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາສຶກສາທາງດ້ານການພັດທະນາ ຫລັກສູດນາໆຊາດ(ສອນເປັນພາສາອັງກິດ, ວັນເສົາ-ວັນທິດ ເວລາ: 08:30-16:30) ສົກສຶກສາ 2017-2018.

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ