nuol.edu.laຫ້ອງການສັງລວມ

ທີ່ຕັ້ງ   ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຮສ. ດຣ. ບົວດຳ ແສງຄຳຄຸດລາວົງ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 770068

ທີ່ຕັ້ງ: (position)

ຫ້ອງການສັງລວມເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ11 ຫ້ອງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີໂດຍພາຍ ໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີຕາມການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກແລະນຶ່ງກອງຄືພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກປະຊາສຳພັນ, ພະແນກພິທີການແລະເລຂານຸການ ພະແນກປ້ອງກັນແລະກອງເລຂຄະນະນຳ.

ພາລະບົດບາດ: (function)

ຫ້ອງການສັງລວມມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີແລະຄະນະໃນວຽກ ງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານມະຫາວິທະຍາໄຍໄລແຫ່ງຊາດ, ເປັນຈຸດປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະນຳມຊກັບບັນ ດາຄະນະວິຊາ, ສະຖາບັນ, ຫໍສະໝຸດກາງ, ສູນ ແລະຫ້ອງການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນຜູ້ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆນອກມຊ.

ໜ້າທີ່: (mission)

 • ອອກລະບຽບການ ຫລືນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 • ຕິດຕາມ ແລະຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທົ່ວ ມຊ ແລະລາຍງານຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງ ມຊ ເປັນປະຈຳ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຍກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທົ່ວມຊແລະພາຍໃນວິທະຍາ ເຂດດົງໂດກ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສັງລວມແຜນການ, ບົດລາຍງານສຳລັບແຕ່ລະໄລຍະຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະຊາສຳພັນ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
 • ຈັດຕັ້ງການຕ້ອນຮັບແຂກຂອງຄະນະນຳມຊ.
 • ສັມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງພິທີໂຮມຊຸມນຸມ, ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ.
 • ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານປະຈຳວັນຂອງສຳນັກງານອະທິການບໍດີ.
 • ຕິດຕາມຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນອາຄານສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

1. ພະແນກບໍລິຫານ:

 1. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງຫ້ອງການສັງລວມ.
 2. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີການຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ການຈ່າຍເງິນຮັບແຂກ, ເງິນຊື້ແລະສ້ອມແປງພາ ຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານ, ພາຫະນະການນຳແລະບັນຊີການເງິນຂອງຫ້ອງການສັງລວມທັງໝົດ.
 3. ປະກອບເອກະສານຂໍຖອນເງິນແລະສຳລະໜີ້ສິນຕ່າງໆຂອງການຮັບແຂກ, ຊື້ຂອງຂັວນແລະງານລ້ຽງ ຕ່າງໆແຕ່ລະຄັ້ງ.
 4. ຕິດຕາມ ແລະປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມສະອາດແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ ຮ້ອຍຂອງຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ.
 5. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານ,ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ(ນ້ຳມັນລົດຮັບໃຊ້ວຽກປະຈຳວັນ ປະກັນໄພລົດ, ທະບຽນລົດແລະພະນັກງານຂັບລົດ)
 6. ພັດທະນາ ແລະຄຸ້ຄອງນຳໃຊ້ອູ່ສ້ອມແປງລົດ.
 7.  ບັນຈຸ ແລະຄຸ້ຄອງພະນັກງານຕາມສັນຍາຂອງຫ້ອງການສັງລວມ.

2. ພະແນກປະຊາສຳພັນ:

 1.  ຮັບໃຊ້ວຽກງານຂ່າວສານ(ບົດຄວາມ, ພາບນິ້ງ, ພາບເຄື່ອນໄຫວແລະກະດານຂ່າວ)
 2.  ປັບປຸງ ແລະພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທງເວບໄຊ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມແລະວາລະສານ ຂອງມຊ.
 3. ອອກແບບຂອງທີ່ລະນຶກຕ່າງໆ, ພິມວາລະສານ, ປົດສະເຕີ, ແຜ່ນພັບ, ປຶ້ມສາລະສົນເທດ, VCD, ຂອງ (ສ່ວນດ້ານການເງິນຕ່າງໆແມ່ນຜ່ານພະແນກບໍລິຫານຂອງຫ້ອງການ)
 4. ເຮັດປ້າຍ ແລະຕິດຕັ້ງຄຳຂັວນວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດແລະສາກົນ.
 5. ຄຸ້ມຄອງແລະວາງກົດລະບຽບການຕິດປ້າຍໂຄສະນາພາຍໃນວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.
 6. ຄຸ້ມຄອງແລະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ(ລຳໂພງ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ໄມ) ໃສ່ຫ້ອງປະຊຸມຕາມ ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 7. ເຮັດກະດານຂ່າວເພື່ອຕິດຂ່າວສານປະຈຳວັນແລະແຈ້ງການຕ່າງໆ.
 8. ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ອຸປະກອນຂ່າວສານ(ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງວິດີໂອແລະສິ່ງສື່ສານອື່ນໆ).
 9. ປັບປຸງ ແລະຄຸ້ມຄອງຫ້ອງມູນເຊື້ອຂອງມຊ.

3. ພະແນກພິທີການແລະເລຂານຸການ:

 1.  ວາງແຜນຮັບແຂກຂອງມຊທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຕາມການຊີ້ນຳຂອງຄະນະນຳມຊ(ກຳລັງ ຄົນ ແລະພິທີການໃຫ້ເໝາະສົມ)
 2. ຂຶ້ນແຜນເຄື່ອງດື່ມ, ຂອງຂັວນສຳລັບຮັບແຂກແລະກອງປະຊຸມຕ່າງໆຕາມການແນະນຳຂອງຄະນະ ນຳ ມຊ.
 3. ວາງແຜນ ແລະຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບແຂກຕາມຄວາມເໝາະສົມ(ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍ ໃນຫ້ອງການໃນຫ້ອງການແລະປະສານກັບຫ້ອງການແຜນການແລະການຮ່ວມມື ຕາມການເຫັນດີ ຈາກຂັ້ນເທິງ)
 4. ປະດັບປະດາພິທີການຕ່າງໆ, ເປັນຄະນະຈັດຕັ້ງພິທີແລະໂຄສົກໃນງານຕ່າງໆຂອງມຊ.
 5. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມ213, ຫ້ອງ 205, ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ3 ແລະຫ້ອງVIP ໃຫ້ສະອາດສວຍງາມ
 6. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງພິທີໂຮມຊຸມນຸມ, ກອງປະຊຸມຕ່າງໆລະດັບມຊ.
 7. ຮ່າງ ແລະພິມເອກະສານທາງການ(ບົດລາຍງານ, ໜັງສະເໜີ, ແຈ້ງການ, ສະໂໜດນຳສົ່ງ, ບັດເຊີນ..)
 8. ຕິດຕາມ, ບັນທຶກ, ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກແລະແຈກຢາຍເອກະສານທາງລັດຖະການຕ່າງໆ.
 9. ຮັບຜິດຊອບກາປະທັບແລະຈ້ຳກາປະທັບມຊ, ພ້ອມທັງສຳເນົາເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆຂອງມຊ. (ຂໍ້ ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ, ໜັງສະເໜີຕ່າງໆ)

4. ພະແນກປ້ອງກັນ:

 1.  ຂຶ້ນແຜນກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ.
 2.  ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານປ້ອງກັນຕາມສັນຍາແລະກຳລັງປ້ອງກັນນັກສຶກສາ.
 3. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ປ້ອມຍາມແລະອຸປະກອນການປ້ອງກັນ.
 4.  ວາງແຜນປະຕິບັດການປ້ອງກັນຂອງມຊ.
 5. ຈັດຕັ້ງການເວນຍາມກາງເວັນ-ກາງຄືນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ100%.
 6. ປະສານງານກັບອຳນາດການປົກຄອງແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ພາຍນອກກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ.
 7. ວາງແຜນແລະຈັດການຈະລາຈອນພາຍໃນວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.
 8. ອອກບັດແລະກວດກາການເຂົ້າ-ອອກ ຂອງພະນັກງານ-ນັກສຶກສາ.
 9. ສົມທົບກັບຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາເພື່ອຈັດຕັ້ງກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກສຶກສາຢູ່ໃນຫໍພັກ ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມດ້ວຍບ້ານພັກພະນັກງານໃນຂອບເຂດວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.
 10. ວາງແຜນປະຕິບັດການປ້ອງກັນເວນຍາມໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງມຊແລະຂອງຊາດ.
 11. ວາງແຜນປະຕິບັດການປ້ອງກັນຊັບສິນຂອງມຊ.
 12. ສືບສວນ, ສອບສວນຄະດີຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສະຫງົບແລະເຮັດລາຍງາຍຂັ້ນເທິງ.
 13. ຈັດຕັ້ງປ້ອງກັນເວນຍາມສະຖານທີ່ທີ່ເກີດເຫດການຮ້າຍແຮງ, ຄາດຕະກຳແລະອື່ນໆລວມທັງວັດຖຸ ຊັບສິນຂອງກາງ, ພະຍານແວດລ້ອມ.

5. ກອງເລຂາຄະນະນຳ:

 1.  ບັນທຶກການປະຊຸມທຸກລະດັບຂອງຄະນະນຳ ມຊ.
 2. ເຮັດບົດສະຫລຸບສັງລວມປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປີ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະຫ້ອງ ການສັງລວມ.
 3. ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານຕ່າງໆກ່ອນເຂົ້າຂໍຄຳເຫັນຫລືຂໍລາຍເຊັນຂອງຄະນະນຳມຊ.
 4. ກະກຽມບົດປະກອບຄຳເຫັນ, ບົດປາໄສຂອງຄະນະນຳມຊແລະຂັ້ນເທິງ.
 5. ຕິດຕາມການນັດໝາຍຂອງແຂກເພື່ອເຂົ້າພົບຄະນະນຳມຊ.
 6. ພົວພັນ ແລະປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງຕາມຄຳສັ່ງຂອງອະທິການ.
 7. ຮ່າງເອກະສານທາງການ. (ບົດລາຍງານ, ແຈ້ງການ, ສະເໜີ, ຕອບຈົດໝາຍທາງການ)
 8. ບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົ້າ-ອອກ, ອັດ ແລະເກັບສຳເນົາເອກະສານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ.
 9. ຊ່ວຍກະກຽມແລະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານຂອງຄະນະນຳມຊ.
 10. ຂຶ້ນແຜນລົດແລະນ້ຳມັນລົດໃຫ້ຄະນະນຳມຊໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ.
 11. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານສຳລັບຄະນະນຳມຊໄປເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
 12. ຂຶ້ນແຜນເຄື່ອງດື່ມ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຂອງຄະນະນຳມຊ.
 13. ຕິດຕາມຄວາມສະອາດແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຫ້ອງການຄະນະນຳແຕ່ລະທ່ານ.
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ກ່ຽວກັບ ມຊ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ສັງລວມ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ