nuol.edu.laຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 108 , ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທ່ານ ຮສ ໂພສີ ທິບດາວັນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 770390

ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 11 ຫ້ອງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ໂດຍພາຍ ໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງ ອະທິການບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກຄ້ມຄອງພະນັກງານ.

2. ພະແນກ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ.

3. ພະແນກນະໂຍບາຍ.

4. ພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານໃນການ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລັດຖະກອນ,  ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,  ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ  ແລະ  ການກວດກາ.

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ກ່ຽວກັບ ມຊ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ