nuol.edu.laຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 214,215 ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສູນທອນ ພົມມະສອນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 770523
ເວັບໄຊທ໌ http://raso.nuol.edu.la/

ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 11 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານ ຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 2 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ.

2. ພະແນກວິຊາການ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ອະທິການບໍດີກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການຂອງ ມຊ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ກ່ຽວກັບ ມຊ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ