nuol.edu.laCall for Application: KIT Bio Tech & IT Spring School 2018, Kyoto Institute of Technology, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊາບວ່າ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີກຽວໂຕ  (Kyoto Institute of Technology: KIT) ກຳລັງເປີດຮັບນັກສຶກສາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ (KIT Bio Tech & IT Spring School 2018) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ກຸມພາ - 8 ມີນາ 2018 ທີ່ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີກຽວໂຕ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ໄອທີ ແລະ ຝຶກທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດອີກດ້ວຍ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກ ແມ່ນໃຫ້ໄປສະເໜີຊື່ກັບຄະນະວິຊາຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ທາງຄະນະນຳສົ່ງລາຍຊື່ມາທີ່ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2017.

ໝາຍເຫດ:

-     ການສໍາພາດຄັດເລືອກຈະຈັດຂື້ນ ເວລາ 09: 00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກໄປໃຫ້ທາງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີກຽວໂຕເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

-     ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ແມ່ນຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ, ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ, ຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງຈຳນວນໜຶ່ງ.

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

1.      ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາທີ່ສຶກສາຢູ່ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຫຼື ຄະນະກະເສດສາດ;

2.      ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ;

3.      ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;

4.      ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ຊີວະສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ໄອທີ ຫຼື ສາຂາວິຊາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5.      ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;

6.      ນັກສຶກສາຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ. 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ປະສານ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ, ໂທ: 020 5448 3131

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: KIT Bio Tech & IT Spring School 2018, Kyoto Institute of Technology, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ