nuol.edu.laຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 103 ,ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ແສງເດືອນ ໄວຍາກອນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 770720

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງເປັນໜຶ່ງຫ້ອງການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 3 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກບໍລິຫານ.

2. ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ.

3. ພະແນກຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຈິນ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການພົວພັນ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີ  ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການປະຈຳປີ, ສ້າງສາຍພົວ ພັນ, ສ້າງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຮ່ວມມືສາກົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ລະບຽບຂອງລັດຖະບານ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ກ່ຽວກັບ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ