nuol.edu.laCall for Application: 2017 kit Summer International Program, Kumoh National Institute of Technology, Republic of Korea

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນການສຶກສາ 2017 kit Summer International Program ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນການສຶກສາດ້ານວັດທະນະທຳ, ພາສາ, ປະຫວັດສາດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເກົາຫຼີ ທີ່ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດຄຸໂມະ (Kumoh National Institute of Technology), ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 23 ສິງຫາ 2017. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີການສະໝັກໄດ້ທີ່ http://eng.kumoh.ac.kr ຫຼື ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . ການສະໝັກແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2017.

ໝາຍເຫດ: ໃນການເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນເປັນຈຳນວນ 500 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ ຄ່າຮຽນ, ຄ່າທັດສະນະສຶກສາ, ຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ຄ່າອາຫານ ແລະ ນອກຈາກນີ້, ນັກສຶກສາຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງດ້ວຍຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: 2017 kit Summer International Program, Kumoh National Institute of Technology, Republic of Korea

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ