nuol.edu.laCall for Application: Study at Hanseo University, Republic of Korea

          ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາ ປີທີ 1 ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ Hanseo University ກຳລັງເປີດຮັບສະໝັກອາສາສະໝັກກາແດງ ເພື່ອເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ທີ່ Hanseo University, ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ; ຊຶ່ງມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

  1. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເປັນອາສາສະໝັກກາແດງ ຫຼື ເຄີຍຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ກັບອົງການກາແດງລາວ.
  2. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີທີ 1 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການກາແດງລາວ.
  3. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີຜົນການຮຽນດີ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບກາງ-ລະດັບດີ ຫຼື ພາສາເກົາຫຼີ ຈະເປັນການດີ.
  4. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງອາຍຸບໍ່ເກີນ 21 ປີ, ມີສຸຂະພາບສົມບູນ, ແຂງແຮງ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ.
  5. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສາມາດຮັບຜິດຊອບ ຄ່າເດີນທາງ, ປະກັນໄພການເດີນທາງ ແລະ ສຸຂະພາບ, ຄ່າອາຫານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.
  6. ໄລຍະການຮຽນ 6 ເດືອນ ສຳລັບຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ຖ້າຜ່ານການສອບເສັງ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໄລຍະເວລາຮຽນ 4 ປີ.
  7. ອົງການກາແດງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Hanseo University ຮັບຜິດຊອບຄ່າຮຽນ (ພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ) ແລະ ຄ່າຫໍພັກ (ຫໍພັກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລກຳນົດ) ແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຕ້ອງສາມາດເສັງຜ່ານພາສາເກົາຫຼີໄດ້ (ຖ້າເສັງບໍ່ຜ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຮຽນຄືນ), ການຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຕ້ອງຮັກສາຄະແນນສະເລ່ຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 2.00  ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທັງໝົດໃນການຮຽນ ຈະເປັນພາລະຂອງນັກສຶກສາເອງ.

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຈະສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ສາມາດມາສະເໜີຊື່ຕົນເອງ ທີ່ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2017.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ສອບຖາມ ນາງ ວຽງສະຫວັນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ໂທ: 020 5448 3131.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Study at Hanseo University, Republic of Korea

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ